โปรดเกล้าฯให้ ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่ง และเรียกคืนเครื่องราชฯ

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

วันนี้ (๑๓ ก.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผบแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตําแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รายละเอียดระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกิตติรัตน์ กิตยสิทธานาถ พ้นจากตําแหน่ง อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี (ช่วยราชการสํานักงานคดีแรงงาน) ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เนื่องจากถูกลงโทษให้ออกจากราชการ ตามมาตรา ๕๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี