ประกาศรายชื่อถนน ห้ามเดินรถ-จอดรถทุกชนิด ตามเวลากำหนด จนเสร็จพระราชพิธี

วันนี้ (๒๐ ต.ค.) พลตํารวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดการจราจร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

มีรายละเอียดระบุว่า ตามที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลได้ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดการจราจร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาศจําลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์เพิ่มเติม รวมทั้งการจัดซุ้มดอกไม้ถวายพระเกียรติ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมงานพระราชพิธีเป็นจํานวนมาก
ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงจําเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อรองรับการจัดการจราจรในพระราชพิธีดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติ ให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบ เรียบร้อยของประชาชน และคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๕๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาลที่ ๓๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และการมอบหมายอํานาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและผู้บังคับการประจํา กองบัญชาการตํารวจนครบาลโดยมอบอํานาจให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล (งานจราจร)กำกับบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล จึงได้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การจัดการจราจร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี ในถนนดังต่อไปนี้

๒.๑ ถนนพระสุเมรุ จากจุดเชื่อมต่อถนนพระอาทิตย์ (ซอยลําพู) ถึงแยกบางลําพู
๒.๒ ถนนจักรพงษ์ จากแยกบางลําพู ถึงจุดเชื่อมต่อถนนเจ้าฟ้า
๒.๓ ถนนเจ้าฟ้า จากแยกตัดถนนจักรพงษ์ ถึงแยกตัดถนนพระอาทิตย์
๒.๔ ถนนพระอาทิตย์ จากถนนเจ้าฟ้า (ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) ถึงจุดเชื่อมต่อถนนพระสุเมรุ (ซอยลําพู)

ข้อ ๓ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี ในถนนและซอยดังต่อไปนี้

๓.๑ ถนนบํารุงเมือง ตั้งแต่ถนนอัษฎางค์ ถึงถนนมหาไชย
๓.๒ ถนนตะนาว ตั้งแต่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า ถึงถนนมหรรณพ (แยกศาลเจ้าพ่อเสือ)
๓.๓ ถนนดินสอ ตั้งแต่ถนนบํารุงเมือง ถึงถนนมหรรณพ
๓.๔ ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนอัษฎางค์ ถึงถนนมหาไชย
๓.๕ ถนนราชบพิธ ตั้งแต่ถนนอัษฎางค์ ถึงถนนตีทอง
๓.๖ ถนนเฟื่องนคร ตั้งแต่แยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึงแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า
๓.๗ ถนนตีทอง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุง ถึงถนนบํารุงเมือง
๓.๘ ถนนบ้านหม้อ ตั้งแต่แยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึงถนนจักรเพชร
๓.๙ ถนนตรีเพชร ตั้งแต่ถนนเจริญกรุง ถึงถนนจักรเพชร
๓.๑๐ ถนนจักรเพชร ตั้งแต่ถนนอัษฎางค์ ถึงถนนตรีเพชร
๓.๑๑ ถนนศิริพงษ์ ตั้งแต่ถนนบํารุงเมือง ถึงถนนอุณากรรณ
๓.๑๒ ถนนอุณากรรณ ตั้งแต่ถนนศิริพงษ์ ถึงถนนเจริญกรุง
๓.๑๓ ถนนบูรพา ตั้งแต่ถนนเจริญกรุง ถึงถนนพาหุรัด
๓.๑๔ ถนนพาหุรัด ตั้งแต่ถนนบ้านหม้อ ถึงถนนจักรเพชร
๓.๑๕ ซอยพระพิทักษ์ตั้งแต่ถนนอัษฎางค์ถึงถนนบ้านหม้อ

ข้อ ๔ ถนนจักรเพชร ตั้งแต่เชิงทางลงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ถึงสะพานเจริญรัช ในช่องทางเดินรถที่ชิดขอบทางด้านละ ๑ ช่องทางจราจร ทั้งสองฝั่ง ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอด รถทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๕ ถนนกําแพงเพชร ๖ ตั้งแต่ถนนงามวงศ์วาน ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ (วัดเสมียนนารี) ขาเข้าและขาออก ทั้งสองฝั่ง ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๖ ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถดังต่อไปนี้

๖.๑ รถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
๖.๒ รถเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และรถเจ้าพนักงานตํารวจขณะปฏิบัติหน้าที่
๖.๓ รถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ข้อ ๗ นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คําสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘หมอธี’ เผย ศธ.บรรลุข้อตกลงแบงก์ออมสิน ปรับโครงสร้างหนี้ครู
บทความถัดไปบอร์ดบริหารอีอีซีมั่นใจ 5 โครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 4 แสนล้านตอกเสาเข็มก.ย.61