รู้จัก 10 รมต.ใหม่ “ประยุทธ์ 5” เปิดประวัติ การศึกษา-การทำงาน ก่อนรับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เปิดเผยรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ (อ่านปรับครม.บิ๊กตู่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้รมต.พ้น 16 ตำแหน่ง – แต่งตั้งใหม่ 18 ตำแหน่ง โดยมี รัฐมนตรีใหม่จำนวน 10 ราย) และ (อ่านปรับใหญ่!! “ครม.บิ๊กตู่ 5” รมต.หลุดตำแหน่ง 9 สลับกระทรวง 8 แต่งตั้งใหม่ 10 คน) มติชนออนไลน์ จึงได้เปิดประวัติคณะรัฐมนตรีใหม่ทั้ง 10 คน โดยย่อ ดังนี้

1.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เกิด 23 สิงหาคม 2511 สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีทางด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ วิลเลียมส์ คอลเลจ สหรัฐอเมริกา (ทุนการศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย :ธปท.) ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยี แมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ก่อนเข้าทำงานในธนาคารแห่งประเทศไทย , ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน เสนอตัวสมัครเป็นกรรมาธิการยกร่างฯ เนื่องจากประเทศมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ(สปช.) และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสัดส่วนสปช.ในชุดนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ แทนทิชา ณ นคร ที่ลาออก เมื่อพ้นจากเก้าอี้สปช. เข้ามาช่วยงานรัฐบาลอีกครั้ง ในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ

2.พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นเตรียมทหาร รุ่น 16 (ตท.16) และเกษียรณราชการในตำแหน่งปลักกระทรวงกลาโหม เคยได้รับตำแหน่งและการทำหน้าที่ที่สำคัญอาทิ กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ซึ่งเมื่อเร็วนี้ได้ลาออกจาก สนช. เพื่อมาร่วมในครม.ประยุทธ์ 5

3.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2508 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของนายวิชัย และนางนันทนา โควสุรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อปี พ.ศ. 2532 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เมื่อปี พ.ศ. 2535 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา (LL.M. Harvard Law School)

เคยเป็นประธานกรรมการสำนักงานการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) อดีตเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ,เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย,ประธานกรรมการ บริษัท MCS ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด,ประธานกรรมการกองทุนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย,รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD),กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ CG / CSR บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ,ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งชาติ, ผู้อำนวยการบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540,ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ,ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,ประธานคณะกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ประธานคณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย,ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี, รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการนายกรัฐมนตรี)

4.นายกฤษฎา บุญราช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกิด 5 กรกฎาคม 2500 จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2522 และ คณะนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2546 จบปริญญาโท คณะรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2537 เริ่มรับราชการเมื่อปี 2522 ที่ศูนย์รับผู้อพยพ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปี 2529 เป็น เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายความมั่นคง ซึ่งสมัยนันมีนายเจริญจิตต์ ณ สงขลา ดำรงตำแหน่งอยู่ ต่อมาปี 2537 เป็นนายอำเภอดอยเต่า, นายอำเภอแม่อาย, นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, นายอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และนายอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปี 2549- รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และสงขลา เติบโตจนเป็นอธิบดีกรมการปกครอง และปี 2558 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย เกษียณอายุราชการในปีนี้

5.นายลักษณ์ วจนานวัช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกิด 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,Master of Science (System Development Program) Trinity College Dublin,The University of Dublin,สาธารณรัฐไอร์แลนด์เคยได้รับรางวัล นักการธนาคารแห่งปี 2556หรือ Banker of the year 2013 ซึ่งเป็นผู้บริหารธนาคารรัฐรายแรกที่ได้รับรางวัล นักการเงินแห่งปี ในรอบ 28 ปี นอกจากนี้นายลักษณ์มีประสบการณ์ในชนบทและภาคเกษตรที่สั่งสมมากว่า 30 ปี ริเริ่ม “โครงการธนาคารชุมชน” เพื่อให้บริการทางการเงิน ก่อตั้ง “โครงการธนาคารโรงเรียน” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่าเสมอ ปลูกฝังให้รู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น และยังให้ความสาคัญกับการให้สินเชื่อเพื่อความยั่งยืน อดีต ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

6.นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกิด 17 มีนาคม พ.ศ.2497 จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรคนที่ห้าของนายบุญมา นางทองเปลว ศัลยกำธร จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก สมรสกับนางมาลิน ศัลยกำธร เมื่อปี พ.ศ.2528

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียง ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประเมินผลและข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำนักนายกรัฐมนตรี , หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการพระราชดำริ ภาค 1 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำนักนายกรัฐมนตรี ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองวางแผนเตรียมความพร้อม ด้านเศรษฐกิจ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรรมการโครงการบึงมักกะสัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงที่ปรึกษากองกำลังบูรพา กองทัพภาคที่ 1

7.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เกิดวันที่ 8 กรกฎาคม 2499 เป็นกรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการในคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ สำนักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), อดีตกรรมการ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เกิด 10 มิถุนายน 2497 จบการศึกษาวิศวกรรมเคมี เกียรตินิยม สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ,วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเซ็ทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มีความรู้ในเรื่องปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมีเป็นอย่างดี ก่อนมาเป็นผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมฯ มีประสบการณ์ในอุตสากรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมีมาตลอด เช่น การออกแบบโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน การจัดตั้งและบริหารบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ เป็นผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ ด้านการลงทุน และเป็นผู้ว่าการของบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด ได้เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง เช่น การรถไฟ สวทช. องค์การเภสัช และการท่าเรือแห่งประเทศไทย

9.นายแพทย์อุดม คชินทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกิด 17 สิงหาคม 2497 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม.จบปริญญาตรี วทบ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มม., ปริญญาโท พบ.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม., ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม., ปริญญาเอก วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา และ Certificate research fellowship training in Gastroenterology at University of California, San Diego, U.S.A.

10.นายสมชาย หาญหิรัญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เกิด 7 สิงหาคม 2500 จบการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม นิด้า ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ Con cordia University, Canada เติบโตในสายงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผอ.กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ, ผอ.สำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค, ผอ.ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และตำแหน่งสุดท้ายคือ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ก่อนเกษียณอายุในปีนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon