หน.พรรครวมใจไทย ชี้ชาติอ่อนแอ ‘บังคับใช้-ปฏิบัติตามกฎหมาย’

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ดร.นพดล อมรเวช หัวหน้าพรรครวมใจไทย เปิดเผยว่า พรรครวมใจไทย ได้ขอจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อกกต.แล้ว และพร้อมประกาศเดินหน้าเพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิกพรรคทั้งประเทศ โดยพรรครวมใจไทย ก่อตั้งและจัดตั้งขึ้นโดยเจตนารมณ์และอุดมการณ์สำคัญของสมาชิกจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพ กลุ่มองค์กรสาธารณะภาครัฐและเอกชนที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงกลุ่มนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพื้นฐานความมั่นคงทางทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนกลุ่มเครือข่ายเพื่อสิทธิเสรีภาพพื้นฐานทางสังคมและชุมชน ซึ่งได้มีเจตจำนงและฉันทานุมัติ เห็นพ้องร่วมกันในอุดมการณ์ ว่าจากความเปลี่ยนแปลงทางบริบทสังคมไทยทำให้การบริหารการพัฒนา จากอดีตถึงปัจจุบันที่ผ่านมานั้น มีความเหลื่อมล้ำและช่องว่าง ทางสังคมสูงขึ้นอย่างมาก

ดร.นพดล กล่าวอีกว่า การดำเนินนโยบายที่แท้จริงของภาครัฐ ยังขาดยุทธศาสตร์การนำพาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อความอยู่ดี มีสุขของประชาชน ประเทศมีความอ่อนแอในการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง อีกทั้งเกิดความไม่โปร่งใสในการบริหารกิจการบ้านเมือง ความไม่ปรองดองสมานฉันท์ของภาคส่วนทางสังคม มีความถดถอยทางเศรษฐกิจชุมชนและครัวเรือน เกิดช่องว่างของฐานะ รายได้ และเกิดความยากจนของประชาชนฐานราก ที่สำคัญเกิดความไม่เสมอภาคกันในสังคมในหลายด้านหลายมิติ อาทิ การเข้าถึงบริการสาธารณะภาครัฐของประชาชนในทุกๆ ด้าน ตลอดจนการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของภูมิสังคมและสภาพแวดล้อมของประเทศชาติ อันส่งผลกระทบต่อความเสียหายและขาดดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำคัญที่สุดคือ คุณภาพชีวิตของประชาชน


บทความก่อนหน้านี้ป.ป.ส.เปิดขายทรัพย์ทอดตลาดคดียาเสพติด’รถหรู-กระเป๋าแบรนด์เนม’ค่ากว่า40ล้าน ให้เลือกช็อปเพียบ
บทความถัดไปคอลัมน์ โกลบอลโฟกัส: เด็กๆ แห่ง ฟุคุชิมา!