“พท.” นัดสมาชิกเช็กชื่อ-รดน้ำดำหัว 4 เม.ย. จี้ คสช.ปลดล็อก

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า อีก 5-6 วัน ก็จะถึงช่วงวาระที่ผู้มีอำนาจเริ่มกระบวนการที่จะรีเซตสมาชิกพรรคการเมืองเดิมทุกพรรค โดยวิธีการที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ที่ผู้มีอำนาจมีเจตนาให้พรรคการเมืองเดิมทุกพรรคและสมาชิกพรรคต้องดำเนินการหลายประการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากทำมิได้ตามเงื่อนไข อาจพ้นจากสมาชิก พรรคการเมืองเดิมอาจต้องเผชิญชะตากรรมต้องยุบเลิก หรือมิฉะนั้นก็อาจไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นได้

ซึ่งพอจะสรุปสิ่งที่สมาชิกและพรรคการเมืองเดิมต้องดำเนินการจากคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 พอสังเขปได้ดังนี้

1.การกำหนดให้สมาชิกพรรคการเมืองมีหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคต่อหัวหน้าพรรคในระหว่าง 1-30 เม.ย.61 พร้อมทั้งแสดงหลักฐานยืนยันการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กม.และต้องชำระเงินค่าบำรุงพรรคการเมืองโดยสมาชิกต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว มิฉะนั้นให้หมดจากสมาชิกภาพ ข้อกำหนดดังกล่าวนับได้ว่าสร้างภาระและความยุ่งยากแก่สมาชิกพรรคการเมือง และเป็นที่คาดหมายว่าสมาชิกพรรคการเมืองเดิมจะขาดหายพ้นสมาชิกภาพไปจำนวนมาก

2.พรรคต้องจัดให้มีทุนประเดิมจำนวน 1 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 180 วัน นับตั้งแต่…วันที่ 1 เม.ย. 2561

3.พรรคต้องจัดให้สมาชิก ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ กม.กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 500คน ชำระค่าบำรุงพรรคสำหรับปี 2561 ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งแรกได้

4.คำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ได้ยุบเลิกสาขาพรรคการเมืองทั้งหมดของทุกพรรคโดยต้องดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นใหม่ภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่มีการยกเลิกประกาศ คสช.ฉบับที่ 57/2557 และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 …ซึ่งถือว่าขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เรียกกันว่าจะต้องปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้เสียก่อน คำสั่งที่ 53/2560 บังคับให้พรรคการเมืองจัดตั้งสาขาให้ได้ครบทั้ง 4 ภาค อย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา การจัดตั้งสาขาจะต้องมีสมาชิกในสาขานั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 500 คน และหากไม่สามารถจัดตั้งสาขาได้ตามที่กล่าวมา พรรคการเมืองนั้นๆ จะไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้

นายภูมิธรรมกล่าวอีกว่า ตามที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าหากพรรคการเมืองเดิมประสงค์ที่จะเข้าร่วมในเวทีการแข่งขัน จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งตามที่จะเกิดขึ้นพรรคการเมืองเดิมมีภาระหน้าที่ต้องดำเนินการหลายประการ บางกรณียังต้องรอจนกว่าจะมีการปลดล็อกยกเลิกคำสั่ง คสช. เพื่อให้พรรคการเมืองเดิมทุกพรรคสามารถจัดทำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และยังมีภารกิจอีกมากมายที่ต้องเตรียมการในการดำเนินการให้มีสมาชิกพรรคทั่วทุกเขตเลือกตั้ง หากประสงค์จะส่งผู้สมัครเพื่อรองรับการจัดทำไพรมารี

ดังนั้นหากพิจารณาตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าการที่พรรคการเมืองเชิญชวนสมาชิกพรรคการเมือง/นักการเมืองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฏหมายทุกท่านมาแสดงตัวที่พรรคเพื่อยืนยันความเป็นสมาชิกพรรคต่อหัวหน้าพรรค ล้วนเป็นเรื่องที่ทุกพรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามเงื่อนเวลาที่กำหนดทั้งสิ้น เป็นการดำเนินตามที่กฎหมายกำหนดบังคับไว้ให้ดำเนินการ ไม่ทำพรรคและสมาชิกจะเสียหายจึงหาใช่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือมิใช่เป็นการเช็กชื่อในความหมายทางการเมืองที่เข้าใจกันแต่ประการใด ที่สำคัญอีกประการหนึ่งเดือน เม.ย.นี้เป็นช่วงที่ตรงกับเทศกาลสงกรานต์ ตามประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณจะมีการรดน้ำ ขอพร ผู้ใหญ่/ผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพรักของทุกครอบครัวพรรคเพื่อไทยมีการดำเนินการตามประเพณีเช่นนี้มาเป็นปกติทุกปีและเพื่อมิให้กระทบช่วงเวลาที่สมาชิกพรรคแต่ละท่านจะสามารถไปร่วมงานประเพณีตามภูมิลำเนาของตนได้ จึงถือโอกาสนี้กำหนด วันพุธที่ 4 เม.ย. 2561 เป็นการจัดงาน “รดน้ำ ขอพร” ผู้ใหญ่และผู้อาวุโสของพรรคพร้อมๆ กับการเปิดดำเนินการให้มีการยืนยันความเป็นสมาชิกพรรคในคราวเดียวกันตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป และเปิดทำการให้มีการยืนยันความเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันไปในช่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ระหว่าง 1-30 เม.ย.61

รักษาการเลขาพรรค พท.กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ดีเมื่อพ้นวันที่ 30 เมษายน 2561 หากสมาชิกท่านใดมิได้มายืนยันความเป็นสมาชิกและคุณสมบัติของตนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ก็จะพ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยทันทีโดยอัตโนมัติ

อนึ่ง มีประเด็นที่มีความสำคัญยิ่งอีกประเด็นหนึ่งคือ ตนไม่เห็นเหตุผลใดที่ “คสช.” และผู้มีอำนาจในปัจจุบัน จะยังไม่ยอมปลดล็อกพรรคการเมืองเพื่อให้พรรคได้เตรียมการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายตามภารกิจที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้น เว้นเสียแต่รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจในปัจจุบันจะมีเจตนาแอบแฝงเพื่อหวังสร้างความยุ่งยากให้พรรคการเมืองเดิมและหวังที่จะตระเตรียมสร้างเงื่อนไขให้ตนหรือพรรคพวกของตนได้รับ ประโยชน์จากความยุ่งยากดังกล่าวเพียงเพื่อต้องการที่จะหาโอกาสที่จะสืบทอดอำนาจต่อไป

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขอเรียกร้องให้ “คสช.” และผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รีบปลดล็อกพรรคการเมืองและดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon