เปิด 548 ชื่อค้านกทม.ยึด ‘หอศิลป์’ 9 ศิลปินแห่งชาติ กวีซีไรต์ นักเขียน นักวิชาการเพียบ

เสร็จสิ้นลงแล้วในช่วงเช้าของวันนี้ สำหรับการยื่นหนังสือที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาลของเครือข่ายศิลปินและภาคประชาสังคมศิลปะวัฒนธรรม นำโดย นายจุมพล อภิสุข ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อขอให้ระงับมิให้กรุงเทพมหานครยึดคืนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครไปบริหารเอง

ท้ายหนังสือดังกล่าว ยังมีรายชื่อเครือข่ายและองค์กรที่ลงนามร่วมคัดค้าน รวม 548 รายชื่อ ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ 9 ราย กวีซีไรต์ นักเขียน และศิลปินหลากหลายแขนง รวมถึงนักวิชาการสาขาต่างๆอีกด้วย

และต่อไปนี้ คือผู้ลงนามคัดค้านการยึดคืนหอศิลป์ ได้แก่

 1. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ กวีซีไรต์
 2. ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยา
 3. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ
 4. นายอินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ
 5. นางชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ
 6. นายสถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ
 7. นายชาติ กอบจิตติ ศิลปินแห่งชาติ
 8. นายสุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน) ศิลปินแห่งชาติ
 9. นายธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติ ผู้ก่อตั้งสถาบันอาศรมศิลป
 10. นายไพฑูรย์ ธัญญา ศิลปินแห่งชาติ
 11. นายไพวรินทร์ ขาวงาม ศิลปินแห่งชาติ
 12. นายมงคล อุทก นักดนตรีอาวุโส
 13. นายวสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปินศิลปาธร
 14. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ประธานมูลนิธิหนังไทย
 15. ม.ร.ว.​เฉลิมชาตรี ยุคล  ผู้กำกับภาพยนตร์
 16. นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ อดีตคณะบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร
 17. นางจีระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์
 18. นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์
 19. นายชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ นักวิชาการ ผู้ก่อตั้ง บางกอกฟอรั่ม
 20. นายมานิต ศรีวานิชภูมิ ศิลปิน และนักเขียน
 21. นางสาวสมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ศิลปินและนักเขียน
 22. นายสุเชาว์ พงษ์วิไล ศิลปิน นักแสดงอาวุโส
 23. มานพ อุดมเดช ผู้กำกับภาพยนตร์
 24. นายนนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์​
 25. นายพัฒน์ฑริก มีสายญาติ สถาปนิก
 26. นายโชคชัย บัณฑิต กวีซีไรต์
 27. นายวันชัย แต่งติพานิช ศิลปิน
 28. นายหงส์จร เสน่ห์งามเจริญ
 29. นายนโรดม เขม้นเขตวิทย์ ศิลปิน
 30. นางสาววรรณพร ฉิมบรรจง ศิลปิน
 31. นายวิภว์ บูรภเดชะ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Happening
 32. นายอภิชัย เลี่ยมทอง วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
 33. นางธิดา ผลิตผลการพิมพ์ documentary club
 34. นางวรารมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ มูลนิธิเพื่อศิลปะ
 35. นางสาวกนกนุช ศิลปวิศวกุล นักออกแบบ
 36. นายนิกร แซ่ตั้ง คณะละคร 8×8
 37. นางสาวภาวินี สมรรคบุตร democrazy theatre
 38. นายตวัน ชวลิตธำรง ศิลปินนักร้อง
 39. นางสาวยุรี เกนสาคู ศิลปิน
 40. นางฐิติวัลคุ์ รัศมีโกเมน สถาปนิกอิสระ
 41. นางสินีนาถ เกษประไพ พระจันทร์เสี้ยว
 42. นายคานธี วสุวิชย์กิต ศิลปิน
 43. นายเขมฌัษ เสริมสุขเจริญชัย democrazy theatre
 44. นายธนนพ กาญจนวุฒิศิษฎ์ democrazy theatre
 45. นางสาวชโลธร อัญชลีสหกร นิตยสาร fine art
 46. นายนภัทร จาริตรบุตร ART4D
 47. นายปภพ เกิดทรัพย์ ART4D
 48. นางสาวอัศรินทร์ นนทิหทัย อุทยานการเรียนรู้ tk park
 49. นายเจน สงสมพันธ์ อดีตนายกสมาคมนักเขียนฯ
 50. ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล อุทยานการเรียนรู้ tk park
 51. นายพีรพล กิจรื่นภิรมย์สุข democrazy theatre
 52. นายภิญญา จู่คำศรี ศิลปินและครูสอนการแสดง
 53. นายสุวิทย์ มาประจวบ ศิลปิน
 54. นายกฤษฎางค์ อินทะสอน ศิลปิน
 55. นายนรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ ศิลปิน
 56. นายภานุพงศ์ จิตรทศ นักศึกษาจิตรกรรม ศิลปากร
 57. นายกฤษฎา อานโพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 58. นางสาวอรอนงค์ แก้วสมบูรณ์ ศิลปิน
 59. นางสาวพรชนก ตันรัตนพงศ์ EyeDrop
 60. นางสาวพิมพ์ปวีณ สุนทรธรรมรัตน์ นักเขียน ทำรายการศิลปะ
 61. นายอนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี ศิลปิน
 62. อนรรฆ พิทักษ์ธานิน สำนักพิมพ์ เคล็ดไท
 63. รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์ ศิลปิน
 64. นำทอง แซ่ตั้ง นักสะสมงานศิลปะ
 65. นายสุชาย พรศิริกุล Founder Yuyuan art gallery ล้ง 1919
 66. ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร อาจารย์คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร
 67. นางสาวกุลยา กาศสกุล นักประชาสัมพันธ์ งานศิลปะ
 68. นายสมัชชา อภัยสุวรรณ ช่างภาพอิสระ
 69. นางสาวนพวรรณ สิริเวชกุล ศิลปินศิลปะแสดงสด
 70. มงคล เปลี่ยนบางช้าง ศิลปินศิลปะแสดงสด
 71. นางสาววิลาวัณย์ เวียงทองคะ ศิลปิน perfoemance art
 72. ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล นักเขียน
 73. นายวิชญ์ พิมพ์กาญจนพงษ์ ศิลปิน
 74. ณัฐพล ชัยวรวัฒน์  ศิลปินศิลปะแสดงสด
 75. ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์ ศิลปินศิลปะแสดงสด
 76. วัชรพงษ์ คณะครุฑ ศิลปินศิลปะแสดงสด
 77. อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ ศิลปิน
 78. นายกาพย์แก้ว วุวรรณกูฏ ศิลปินอิสระ
 79. ผศ.ภูวไนย ทรรทรานนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัย
 80. กริษฐา ดีมี ThaiPBS
 81. กันตพัฒน์ วิรุฬห์ขวัฒน์ ศิลปิน
 82. รังสิต มามาตร์ ศิลปิน
 83. ไปรพจน์ จุลวงศ์ ศิลปิน
 84. สุชาย พรศิริกุล ศิลปิน
 85. วิบูลย์ ติรมงคล นักออกแบบ
 86. ฝนธรรม บัวภุชพงศ์ ศิลปิน
 87. ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์ ศิลปิน
 88. สัมพันธ์ มั่นการโชค ศิลปิน
 89. จีระพงศ์ ขุนแผ้ว ศิลปิน
 90. วิมลพร  รัตนจันทร์ ศิลปิน
 91. ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล ศิลปิน
 92. นายสมพงษ์ ทวี ศิลปิน กวี
 93. นายชูเกียรติ ฉาไทสง ศิลปิน นักดนตรี
 94. นายจามิกร แสงสิริ ศิลปิน ช่างภาพ
 95. นายธนพล วิรุฬหกุล Democrazy theatre
 96. นางสาวชมพูนุท พุทธา performance artist
 97. นางสาวลลินธร เพ็ญเจริญ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร
 98. นางสาวศุรัณยา ปุญญพิทักษ์ performing artist
 99. นางสาวอัจจิมา ณ พัทลุง  arts on location
 100. นายคฑาวุธ เกนุ้ย กรรมการผู้จัดการ / ผู้ก่อตั้งเครือยิปซีกรุ๊ป
 101. นายธารา บัวคำศรี กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 102. นายสหัสชัย ชุมรุม นักแสดงอิสระ
 103. นางอมรศรี พัฒนศิษฎางกูร นักการตลาดและประชาสัมพันธ์
 104. นายมารุต ประเสริฐศรี Former Senior writer at Attitude Magazine Thailand
 105. นางสาวอาทิตยา บุญยรัตน์ hubba co working space
 106. นายกัมปนาท บุญยรัตน์ hubba co working space
 107. นางสาวพัชราภรณ์ ชิณวังโส hubba co working space
 108. นส.สรีนา สัตถาผล  performance artist
 109. นายชิตะวา มุนินโท นักเขียน ศิลปิน
 110. นางจิตติมา ผลเสวก ศิลปินแสดงสด
 111. นายเมธี น้อยจินดา ศิลปินวงโมเดิร์นด็อก
 112. นายกฤษณะ เกิดกรุง นักจัดตู้พรรณไม้น้ำ
 113. นายจตุพร เสงี่ยมพงษ์ นักจัดตู้พรรณไม้น้ำ
 114. นายศุภชัย โชคชัยนิรันดร์ นักจัดตู้พรรณไม่้น้ำ
 115. นายอนันต์ ตั้งดำรงค์บุญ นักจัดตู้พรรณไม้น้ำ
 116. นายชลทรัพย์ วรวิชาน นักจัดตู้พรรณไม้น้ำ
 117. นายสุชาติ ทรัพย์สิน นักจัดตู้พรรณไม้น้ำ
 118. นางสาวนภชา ยิ้มอยู่ นักจัดตู้พรรณไม้น้ำ
 119. นายธนภัทร ปรียางกูร นักจัดตู้พรรณไม้น้ำ
 120. นายวริศ วังตาล นักจัดตู้พรรณไม้น้ำ
 121. นายณรงค์ฤทธิ์ ด่านตระกูล นักจัดตู้พรรณไม้น้ำ
 122. นายเอกธนัช อิศราธิกูล นักจัดตู้พรรณไม้น้ำ
 123. นายอิทธิพงษ์ ดีวรรณ นักจัดตู้พรรณไม้น้ำ
 124. นายวัฒน สุภัคพงศ์วิไล  นักจัดตู้พรรณไม้น้ำ
 125. นางสาวอพัชอร เจนรัตน์เจริญพร ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ คณะละครแปดคูณแปด
 126. นายสุภเดช วงศ์วัฒนาพันธุ์  นักแสดงอิสระ
 127. นางรสิตา สินเอกเอี่ยม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
 128. นายโกมุท คงเทศ นักจัดรายการวิทยุ
 129. นางสาวฤทัยรัตน์  กันชัย นักจัดรายการวิทยุ
 130. นางนิสานาถ รัตนะนาคินทร์​ เครือข่ายมักกะสัน
 131. นางพิราภรณ์ ขจรพันธุ์ นักเขียน/นักแปล
 132. นายธาดา เกิดมงคล นักเขียน
 133. ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ นักเขียน / บรรณาธิการ
 134. นางศรีโสภา วงศาโรจน์ นักเขียน
 135. ดร.อรอนงค์ ชาคร นักเขียน
 136. นางจุฑามาศ ณ สงขลา นักเขียน
 137. นางชื่นกมล ศรีสมโภชน์ นักเขียน
 138. นายธนวัต ศักดาวิษรักษ์  eye drop
 139. นายจุฑา สุวรรณมงคล นักเขียน
 140. นางมณสิการ รามจันทร์ นักเขียน
 141. นายอิดศร ไพรวัฒนานุพันธ์  นักเขียน
 142. นายโอภาส โชติพันธวานนท์ ศิลปิน
 143. นายดำริห์ บรรณวิทยกิจ  อาจาร์คณะดุริยางศาสตร์ ม.ศิลปากร
 144. นายรวมพร ถาวรอธิวาสน์ founder TITO CONNECTION
 145. นายภฤษธร สกุลไทย Design Director บริษัท PIA Interior Company Limited
 146. นางสาวพรรณบุปผา สกุลไทย บริษัท PIA Interior Company Limited
 147. นายวรรณพล แสนคำ ศิลปิน
 148. นางสาวอุดมพร หงส์ลัดดาพร ศิลปิน
 149. นางสาวมาริษา รุ่งโรจน์ ศิลปิน
 150. นางสาวอคัมย์สิริ ภคปรีชาพัฒน์
 151. นายสารัช ภคปรีชาพัฒน์
 152. นายนิพิฐพนธ์ ไกรสินธุ์
 153. นายระพีเดช กุลบุศย์ ศิลปิน นักดนตรี
 154. มล. วีรอร วรวุฒิ
 155. นายเดชรุจ กุลบุศย์
 156. นางสาวอรุณา วรวุฒิ ณ อยุธยา
 157. นายประธาน ธีระธาดา ศิลปิน/ นักออกแบบ
 158. นายวันจักร อธิคมชาคร ศิลปิน graffiti
 159. นายดาว วาสิกสิริ ศิลปิน ช่างภาพ
 160. นายคฑาวุฒิ ทองไท ศิลปิน / นักดนตรี
 161. นายโอภาส โชติพันธวานนท์ ประชาชน
 162. นายธีธัช ธนโชคทวีพร ประชาชน
 163. สล่าวารินท์ ใจจรรย์ทึก  ประชาชน
 164. นางสาวพัชราภรณ์ ใบโพธิ์สุวรรณ ประชาชน
 165. นายกำพล วงศ์งามขำ  ประชาชน
 166. นายกำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน ประชาชน
 167. นายคมา ศิริสัมพันธ์ ประชาชน
 168. นายชัชวาลย์ สมหารวงศ์ ประชาชน
 169. นายวัฒนา ผดุงพัฒโนดม ประชาชน
 170. นายสุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ศิลปิน
 171. นายธัญรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ประชาชน
 172. นายนิจษา สุวรรณพฤษชาติ ประชาชน
 173. นายภัทราวุธ มาตยานุมัตย์ ประชาชน
 174. นางสาวแคทลียา พันธ์โตดี ประชาชน
 175. นางสาวชัชวาลย์ วรรณโพธิ์ ประชาชน
 176. นางสาวจันทนิภา นราดิลก  ประชาชน
 177. นายสมชาย นราดิลก ทำงานในแวดวงศิลปะ
 178. นางสาวพรทิพย์ ศรีวิลัย ทำงานในแวดวงศิลปะ
 179. นางสาวสมพร ศรีวิลัย ทำงานในแวดวงศิลปะ
 180. นางสาวขจรศรี โกสุมา ทำงานในแวดวงศิลปะ
 181. นางสาววิภาพร มีจั่นเพชร ทำงานในแวดวงศิลปะ
 182. นางสาวดมิสา อยู่สุข ทำงานในแวดวงศิลปะ
 183. นายอัคนี ร่วมสุข ประชาชน
 184. ผศ.พดุงศักดิ์ คชสำโรง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 185. นางสาวพาฝัน รชตสกุล ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์
 186. นายดุสิต เสมาเงิน ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์
 187. ดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิก นักออกแบบ
 188. ธนเดช วารีเจริญชัย  นักจัดตู้พรรณไม้น้ำ
 189. ภูมิเจตต์ เมฆฉาย นักจัดตู้พรรณไม้น้ำ
 190. นายธนาเทพ  พรหมสุข ศิลปิน
 191. นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ ศิลปิน
 192. นายจิตติ จำเนียรไวย Studio Jitti Animation
 193. นายรัตนา สาลี  ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 194. Anurot Chanphosri  ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 195. นายพงศ์ภวัน อะสีติรัตน์ ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 196. นางสาวฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์  ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 197. นายพลับ บุญสวน  ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 198. นายก้องศักดิ์ พูนผลวัฒนาภรณ์  ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 199. นายกฤษณะ ดวงคำ  ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 200. นายวุฒิพงษ์ ตันศิริ  ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 201. นายสันทัด ปานสมบัติ  ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 202. นายอนินท์ บุญโนทก ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 203. นายศินิต แซ่เจี่ย  ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 204. นางสาววัชราพร อยู่ดี  ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 205. นางสาวเดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ  ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 206. นายธิติวัฒน์ ศรีพิชญาศักดิ์  ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 207. นายกฤษณะ ชัยกิจวัฒนะ  ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 208. นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 209. นายธนาเทพ  พรหมสุข ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 210. นายจิตติ จำเนียรไวย ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 211. นางสาวจิตตกานต์ สุวรรณภัฏ  ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 212. นายวัชรพงษ์ คณะครุฑ ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 213. นางสาวอิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
 214. อาจารย์อัญชนา นังคลา ศิลปกรรมศาสตร์ ม.สงขลา
 215. นางสาวธัญญารัตน์ ชาลี ครูศิลปะ
 216. นายวิเชียร จันทร์จิระ นักจัดตู้พรรณไม้น้ำ
 217. นายพินิจ นิลรัตน์ นักเขียน
 218. นายจักรพันธ์ วิลาสินีกุล ศิลปิน / นักวิชาการ
 219. นางลักขณา คุณาวิชชยานนท์ นักบริหารงานวัฒนธรรม
 220. นายพรประเสริฐ ยามาซากิ ศิลปิน
 221. นายกมลศักดิ์ สุนทานนท์ ศิลปินนักแต่งเพลงอิสระ
 222. นายพนเทพ  สุวรรณบุณย์ ศิลปินนักแต่งเพลงอิสระ
 223. นายสันติ ลอรัชวี นักออกแบบ
 224. นางสาวดวงใจ หิรัญศรี อนัตตา
 225. นางสาวชญานันทน์ สุธัญญวินิจ ศิษย์เก่าภาควิชาการละคร
 226. นางสาววิภาดา แหวนเพชร – นักเขียนบทโทรทัศน์
 227. นางสาวชญาดา โชติมงคล ศิษย์เก่าภาควิชาละคร
 228. นายสมรักษ์ มณีมัย จิตรกรรม
 229. สุพัตรา เครือครองสุข นักออกแบบแสงเวที
 230. ทศพล วิพลกุล นักออกแบบแสงเวที
 231. พิรุฬห์ลักษณ์ แจ่มอำพร  กลุ่มละครโฮมรูมเมอร์
 232. ณัฐฐาพิรุฬห์ แจ่มอำพร  กลุ่มละครโฮมรูมเมอร์
 233. ภรทิพย์ กำเหนิดคุณ. นักออกแบบแสงเวที
 234. สุขุมพันธ์ ฐิติธนพันธ์ นักแสดง นักร้อง นักแต่งเพลง
 235. ณิชา บูรณะสัมฤทธิ์ -นักออกแบบเครื่องแต่งกาย
 236. บุริศร์ ไทยกุลภักดี นักแสดง นักดนตรี
 237. ปุณิกา หรั่งฉายา นักแสดง
 238. ลาภิน เหล่าสุนทร นักแสดง
 239. ธัญญรัตน์ ประดิษฐ์แท่น อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 240. ศิรเมศร์ อัครภากุลเศรษฐ์ นักแสดง ผู้ฝึกสอนการแสดงและสมาชิกกลุ่มละคร NewTheatreSociety
 241. ธานี พูนสุวรรณ นักร้องนักแสดงอิสระ
 242. ผศ.ดร. ปริดา มโนมัยพิบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 243. ปิติวัตร จารุจินดา ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา
 244. ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ นักแสดงอิสระ
 245. ชลลดา ขันมณี นักแสดง
 246. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 247. ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ นักแสดงอิสระ
 248. ชลลดา ขันมณี นักแสดง
 249. ปาลิตา สกุลชัยวานิช ออกแบบแสง
 250. กรชัย มีวงศ์ ออกแบบแสง
 251. ณัฐภรณ์ สถิตวราทร  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 252. นายบุญพงษ์ พานิช CHERRY THEATRE
 253. นางสาวนิศาชล ประสาธน์สุวรรณ  CHERRY THEATRE
 254. อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ Arts Hub Group
 255. ภัคคพร พิมสาร Arts Hub Group
 256. ปัณณทัต โพธิเวชกุล Arts Hub Group
 257. ผศ.พันพัสสา ธูปเทียน อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 258. ระพีเดช กุลบุศย์  นักแต่งเพลง
 259. นส.ขวัญเรือน โลหากาศ
 260. ดร.สทาศัย พงศ์หิรัญ
 261. ญาณี เหล่าวิริยะรัตน์
 262. จิรพงศ์ ถนัดงาน
 263. เปรมรินทร์ มิลินทสูต อาชีพอิสระ
 264. เทพธนะ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาชีพอิระ
 265. นฤทธิ์ ปาเฉย นิสิตปริญญาโท ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 266. โสรยา ศรีมิตร นักแสดงอิสระ
 267. ณัฐชรีน พลอยขาว นักเต้น
 268. จิรพงศ์ ถนัดงาน ครีเอทีฟ
 269. ปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 270. นุชนาถ ดิถีเพ็ง
 271. ชณิตณัท สุดแสวง
 272. พิมพ์ภัทร ชูตระกูล
 273. ธารินทร์ คีรี
 274. นพีสี เรเยส
 275. อุษา สุขดี
 276. ธเนศ ม่วงทอง
 277. ธงชัย แย้มนุกูลสม นักออกแบบทรงผม
 278. รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ – นักเขียนบทละครเวที
 279. ภาสกร อินทุมาร สาขาวิชาการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 280. นายอภิรักษ์ ชัยปัญหา กลุ่ม LiFE Theatre
 281. ศุภวัฒน์ หงษา คนละครอิสระ
 282. ชัชวัฒน์ แสนเวียง กลุ่มแชมป์
 283. สร้างสรรค์ สันติมณีรัตน์ ฮ่อแรดการละคร
 284. ณัฐพล คุ้มเมธา babymime
 285. ทวิทธิ์ เกษประไพ
 286. ลัดดา คงเดช พระจันทร์เสี้ยว
 287. เสาวคล ม่วงครวญ
 288. เสาวนีย์ วงศ์จินดา
 289. เพ็ญนภางค์ ชายด่าน
 290. ธนบัตร ชายด่าน
 291. ไพเราะ ชายด่าน
 292. ธวัชชัย ชายด่าน
 293. รุ่งทิพย์ ม่วงครวญ -อภิวาท The band Thailand
 294. ศรุต โกมลิทธิพงศ์ บีฟลอร์
 295. ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ คนละครอิสระ
 296. ประดิษฐ ประสาททอง คณะละครอนัตตา ศิลปินศิลปาธรปี 2547
 297. วิชยุตม์ คนึงโชติ คนละครอิสระ
 298. สุวภัทร พันธ์ปภพ ศิลปะการละคร ม.มหาสารคาม
 299. ธนพงษ์ ผลาขจรศักดิ์ การแสดง มธบ.
 300. ชนาง อำภารักษ์
 301. คณะละครยายหุ่น (ครูองุ่น มาลิก) / พระจันทร์เสี้ยวการละคร
 302. กวิน พิชิตกุล กลุ่มละคร Dee-ng
 303. ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี กลุ่มละคร Dee-ng
 304. จิรายุ ปราณี กลุ่มละคร Dee-ng
 305. จีรณัทย์ เจียรกุล
 306. ปฏิพล อัศวมหาพงษ์ Miss Theatre
 307. เชษฐพัทธ์ เขื่อนแก้ว
 308. บุญสืบ พันธ์ประเสริฐ คณะละครอนัตตา
 309. นายนพพันธ์ บุญใหญ่  กลุ่มละคร FULLFAT theatre
 310. นายวิชญ์พล ดิลกสัมพันธ์ กลุ่มละคร FULLFAT theatre
 311. นางสาวลฎาภา โสภณกุลกิจ  กลุ่มละคร FULLFAT theatre
 312. นางสาวกมลสรวง อักษรานุเคราะห์  กลุ่มละคร FULLFAT theatre
 313. นายกิตติภูมิ วงศ์เพ็ญทักษ์  กลุ่มละคร FULLFAT theatre
 314. เพียงไพฑูรย์ สาตราวาหะ Spark Drama Studio
 315. ภัทราริน ปัญญานุตธรรม Spark Drama Studio
 316. อาทิตย์ ปัญญานุตรักษ์ Spark Drama Studio
 317. ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ Spark Drama Studio
 318. กีรติ ศิวะเกื้อ Spark Drama Studio
 319. ภัทรพล ทองสุขา Spark Drama Studio
 320. มานิตา ชอบชื่น Spark Drama Studio
 321. ร่มฉัตร ธนาลาภพิพัฒน์ Spark Drama Studio
 322. ศิศุ สาตราวาหะ Spark Drama Studio
 323. ธนพนธ์ อัคควทัญญู – splashing theatre
 324. สรวิศ ชินแสงทิพย์ – อิสระ
 325. พลวัต ชูคำ 206 performing troupe
 326. ดนย บุญทัศนกุล กลุ่มละครอนัตตา
 327. ปรีชายุทธ แซ่จัง -อิสระ
 328. อรดา ลีลานุช -พระจันทร์เสี้ยวการละคร
 329. สมพงษ์ เลิศวิมลเกษม – 360ARTz
 330. กวินธร แสงสาคร พระจันทร์เสี้ยวการละคร
 331. นายณัฐติพงษ์ บุณพ่วง  คณะละครยายหุ่น (ครูองุ่น มาลิก) / พระจันทร์เสี้ยวการละคร
 332. นายสุธี ใจเพ็ง  คณะละครยายหุ่น (ครูองุ่น มาลิก) / พระจันทร์เสี้ยวการละคร
 333. นางสาวกมลชนก สกนธวัฒน์  คณะละครยายหุ่น (ครูองุ่น มาลิก) / พระจันทร์เสี้ยวการละคร
 334. นายจิรัฎฐ์ เรืองจันทร์
 335. วาดฝันย์ ดิลกสัมพันธ์
 336. ฟารีดา จิราพันธุ์
 337. ภวินท์ แย้มกลีบ จาก ละคอนมะนุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 338. คณะละคร Noir Theatre ณัฏฐกรณ์ ฤทธินาคา
 339. ศิริวรรณ ศักดิ์ศรี
 340. นายรัชชัย รุจิวิพัฒน์ กลุ่มละครใบ้ BABYMIME
 341. จารุพงศ์ จันทรีย์
 342. เพียงดาว จริยะพันธุ์
 343. วรัฏฐา ทองอยู่
 344. พิไลพรรณ ธรรมมิตร คนละครอิสระ
 345. ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์
 346. ศาศวัต ใจชื่น 206 performing troupe
 347. กุนทรา ไชยชาญ
 348. โมฬีวรรณ พันธรักษ์
 349. ปวลักขิ์​ สุรัสวดี​
 350. ทิพยาถรณ์ กัณฑะวงษ์ – นักศึกษาแขนงวิชาการละคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 351. นายอดิเดช ชัยวัฒนกุล คณะละครยายหุ่น (ครูองุ่น มาลิก) / พระจันทร์เสี้ยวการละคร
 352. รัตนวดี สุขภัฎ คณะละครยายหุ่น (ครูองุ่น มาลิก) / พระจันทร์เสี้ยวการละคร
 353. น.ส.ณัฏฐา รักสัตย์ คณะละครยายหุ่น (ครูองุ่น มาลิก) / พระจันทร์เสี้ยวการละคร
 354. ประภาพรรณ สุธิราวุธ Dee-ng / The Producer and I
 355. ศิริมาศ ยอดสุวรรณ Scarlette Theatre
 356. กอใจ อุ่ยวัฒนพงศ์ -อิสระ
 357. ธนวัฒน์ อัศวอิทธิพร -อิสระ
 358. จรรยา ธนาสว่างกุล  กลุ่มละครเสาสูง
 359. ทัตพล ราชนอก
 360. วิทยา สุทธินิเทศน์
 361. นวลปณต ณัฐ เขียนภักดี
 362. ปัถวี เทพไกรวัล – นครรัฐ คอมปานี
 363. ณัชศลิษฏา วัลย์ณัฐประภา -พระจันทร์เสี้ยวการละคร
 364. อรุณโรจน์ ถมมา -พระจันทร์เสี้ยวการละคร
 365. ชัยวัฒน์ คำดี -พระจันทร์เสี้ยวการละคร
 366. ศิวัช วิสุทธิรังษีอุไร​ -​ อิสระ​
 367. ฐาป์ณุคม ฟ้ารัตน์สิรกุล
 368. วสันต์ มหาเกียรติคุณ นักศึกษาวิชาการละคร
 369. รมย์ธีรา มนต์ขลัง นักศึกษาวิชาการละคร
 370. แพรพลอย กรณียกิจ นักศึกษาวิชาการละคร
 371. วริษฐา กระตุฤกษ์ นักศึกษาวิชาการละคร
 372. นาทาชา พลอยไพลิน นุท นักศึกษาวิชาการละคร
 373. พัชราวรรณ เครือพันธ์ นักศึกษาวิชาการละคร
 374. ณัฐธิดา ขุนสมุทร นักศึกษาวิชาการละคร
 375. ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง อดีตนักวิจารณ์ละครเวที
 376. รัชยา วีรการณ์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา
 377. ศุภาพิชญ์ พินิจนิยม นักศึกษาวิชาการละคร
 378. พัฒนนาวี นาเลาห์ นักศึกษาวิชาการละคร
 379. ธันยธร บุตรยี่ นักศึกษาวิชาการละคร
 380. สิริรัตนา เกี๋ยงพารักษ์ นักศึกษาวิชาการละคร
 381. กานต์ ศุภนภาโสตถิ์ ศิลปินละคร
 382. นลินี สีตะสุวรรณ นักวิชาการและอาชีพ การละคร
 383. รัฐพร ก้อนเชื้อรัตน์ นักศึกษาวิชาการละคร
 384. เข็มอัปสร สุวรรณรัต นักศึกษาวิชาการละคร
 385. ตถาตา สมพงศ์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา
 386. เมกูมิ คานาบอชิ นักศึกษาวิชาการละคร
 387. รวิอร สวัสดิสุข อาจารย์วิชาขับร้องโรงเรียนดนตรีบางกอกซิมโฟนี
 388. ชนินทร พิทักษ์วรรัตน์ นักศึกษาวิชาการละคร
 389. ศิริพงษ์ ศรีเชื้อ นักศึกษาวิชาการละคร
 390. เสฎฐวุฒิ จันทร์เพ็ญสุข ศิษย์เก่าภาควิชาการละคร
 391. อัจฉรา สุริยะ ที่ปรึกษาและครูด้านการพัฒนาศักยภาพ
 392. กอแก้ว กัมปนานนท์ Freelance Choreographer & Dance Instructor
 393. อรรถชัย หาดอ้าน นักศึกษาวิชาการละคร
 394. นาถธิดา พิทักษ์วรรัตน์ นักศึกษาวิชาการละคร
 395. อริย์ธัช ดิษฐยิ้ม นักศึกษาวิชาการละคร
 396. นัทธมน เปรมสำราญ นักศึกษาวิชาการละคร
 397. นภัสสร ธนาศรีวิไล นักศึกษาวิชาการละคร
 398. วรรษพร โรจนภัทรากุล นักศึกษาวิชาการละคร
 399. ศศิพิมพ์ เท่ากลาง นักศึกษาวิชาการละคร
 400. ชุติวัต จาตุรันตานนท์ เมกูมิ นักศึกษาวิชาการละคร
 401. ภัสราภรณ์ ชนะเมือง ศิษย์เก่าภาควิชาการละคร
 402. ปรีชญา เดชมา นักศึกษาวิชาการละคร
 403. เบญจรัฏ ชั้นบุญใส นักศึกษาวิชาภาพยนตร์
 404. ฆฤณ ปิยะกิจสมบูรณ์ นักศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 405. พิมพ์สิริ นิลโกสิตย์ นักศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 406. Marius Robin Schroeter ศิษย์เก่าภาควิชาการละคร
 407. รังสิมันตุ์ กิจชัยเจริญ บรรณาธิการเว็บนิยายออนไลน์และศิลปินละคร
 408. ธนัญญา พงษ์เจริญ ศิษย์เก่าภาควิชาการละคร
 409. จุติณัฏฐ์ ไตรชลาสินธุ์ นักศึกษาวิชาการละคร
 410. เมธญา ล้อมวงศ์  co-producer แผนกละคร บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ค่ะ
 411. ชญานันทน์ สุธัญญวินิจ ศิษย์เก่าภาควิชาการละคร
 412. วิภาดา แหวนเพชร – นักเขียนบทโทรทัศน์
 413. ชญาดา โชติมงคล ศิษย์เก่าภาควิชาละคร
 414. ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี Sun Dance Theatre หัวหน้าสาขาศิลปการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 415. ณัฐ นวลแพง กลุ่มละครเสาสูง
 416. ปานรัตน กริชชาญชัย กลุ่ม New Theatre Society
 417. สิริกาญจน์ บรรจงทัด กลุ่มPuppet by Jae
 418. กมลศรี ลิขิตประกายรุ้ง
 419. ทวีวัฒน์ กำเนิดเพ็ชร์ กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์
 420. ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง  คณะละครมรดกใหม่
 421. พบจันทร์ ลีลาศาสตร์สุนทร  คณะละครมรดกใหม่
 422. ชิงชัย สายสินธ์ุ  คณะละครมรดกใหม่
 423. ศุภเมธ หมายมุ่ง  คณะละครมรดกใหม่
 424. สุชาดา บุตรงาม  คณะละครมรดกใหม่
 425. วรมาศ บัวแตง  คณะละครมรดกใหม่
 426. บทละคร จันทร์เรือง  คณะละครมรดกใหม่
 427. ฐานชน จันทร์เรือง หัวหน้าแขนงผู้ประกอบการสังคมด้านการละคร สถาบันอาศรมศิลป์
 428. อาริยา เทพรังสิมันต์กุล  กลุ่ม Yellow Fox Theatre
 429. สวนีย์ อุทุมมา
 430. สายฟ้า ตันธนา  กลุ่ม on box
 431. วิชย อาทมาท For What Theatre
 432. อุษาวดี สุนทรเกตุ กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์
 433. นิธิ จันทรธนู กลุ่ม อนัตตา / กลุ่ม Ambience Studio และอาจารย์สอนศิลปะการแสดงและดนตรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 434. รัฐกร พันธรักษ์ กลุ่ม Yellow Fox Theatre
 435. ปัณณพร บุญสกุลศักดิ์ กลุ่ม Yellow Fox Theatre
 436. ญาดามิณ แจ่มสุกใส otw theatre / the producer and i
 437. วินิตา แสง-ชูโต กลุ่ม Yellow Fox Theatre
 438. สุทธิ์ภาธร มาสำราญ  กลุ่ม Yellow Fox Theatre
 439. นัสรี ละบายดีมัญ A Theatre Unit
 440. อธิศ ธรรมรุจา  A Theatre Unit
 441. อติคุณ อดุลโภคาธร  A Theatre Unit
 442. พิชญ์วดี มุทะธากุล  A Theatre Unit
 443. รักวนา มณีโชติ  A Theatre Unit
 444. หทัยวรรณ ชีวะเสรี  A Theatre Unit
 445. ศิขภูมิ ลิมป์ลีลากุล A Theatre Unit
 446. นวพล ภิภักดิ์  A Theatre Unit
 447. จิรายุ พัชรศักดิ์มงคล  A Theatre Unit
 448. ธำรงค์ เดชธรรมธร  A Theatre Unit
 449. ชัยวิชิต พงษ์พากเพียร  A Theatre Unit
 450. โอฬาร จินดาทองดี  A Theatre Unit
 451. นันทวัฒน์ กิตติวงษ์วัฒน์  A Theatre Unit
 452. นางสาวชลิดา อัศวกาญจนกิจ
 453. นายโชคชัย อัศวกาญจนกิจ
 454. นาย อภิรัฐ ฤกษ์ดี
 455. นายวีรภัทร พัฒลากุล
 456. นางสาวอมราพร โรบินสัน
 457. นางสาว อาภาพัชร์ ใจอินทร์
 458. นางสาว ธนาภา เตชะพานิช
 459. นางสาว ณัฐกาญจน์ วาจาสัตย์
 460. อิทธิณัฐ  ถาวรเศรษฐ์วัฒน์
 461. นายพิษณุ วงศ์วิไลพิสิฐ
 462. นส. จุฑาภัทร พรมจันทร์
 463. นายพัลลภ วงศ์วิไลพิสิฐ
 464. ภัทราวดี ศรีบุญช่วย
 465. นางสาวกุลพธู บุญเลี้ยง
 466. จักรพันธุ์ อุณอนันต์
 467. ธมลวรรณ ลวพิมล
 468. นางสาวพรพิรุณ โทนเสนาะ
 469. นายธีรพงษ์​ เบญจถาวรอนันท์
 470. นายจักรพรรณ เทศทัศน์
 471. นางสาวปราชญ์น้ำเพชร  กนกนาค
 472. จุฑามาศ ธรรมธรสิริ
 473. นางสาวอาภัสรินทร์ ขุนณรงค์
 474. นาย ณัฐพล ชัยวรวัฒน์
 475. นายชัย​ศักดิ์​ศรี​รา​แดง​
 476. นางสาวณัทธร ตัณฑ์สุรัตน์
 477. สุรสิทธิ์ มั่นคง
 478. นาย วิธวินท์ ดิลกสัมพันธ์
 479. นาย แทนกมล เครือรัตน์
 480. พรพิมล สุรมาศ
 481. นายฐิติกร เตวะสุข
 482. นส.ณัฐชลียา สุทธิประสิทธิ์
 483. นาย วีรกิจ วิทยพูม
 484. นางสาว ษราภร มูลจักร์
 485. นายชยุตม์ จันทรากุล
 486. นางสาวอริยา เจริญวรวิช
 487. นางสาววิชิตา ธนทวีธรรม
 488. นางสาวพริมา จันทร์ดากรณ์
 489. นางสาวชญานิศ เกิดผล
 490. พรภาณุ กีรัตยาภรณ์
 491. นายอัครพล พิพัฒโภคผล
 492. นางสาวณัฐพร อมรสุรพันธ์
 493. นายชัยวุฒิ คงสุนทร
 494. นางสาว วันดา ใยม
 495. นายศรุต แสนใจวุฒิ
 496. นางสาว วันดา ใจมา
 497. นายสกล เมธาคำ
 498. นาย รชตพล พวงจินดา
 499. นางสาว พีรมณฑ์ ตุลวรรธนะ
 500. นายกันดิศ แก้วเพทาย
 501. นาย ณภัทร์ ภัทรพรเลิศ
 502. นายชัยบูรณ์ บรรลือ
 503. กานต์ วรรธนะพินทุ
 504. นางสาว ปราง สายะศิลปี
 505. ธเนศ อัศวกาญจนกิจ
 506. นายตรัย กนกพิทักษ์กุล
 507. นางสาว บงกช จันทร์ศรี
 508. นายสุบรรณกริช ไกรคุ้ม
 509. วิชชากร ต่างกลางกุลชร
 510. วรรณนิศา สมบูรณ์
 511. นางสาว วันวิสาข์ ไชยมาส
 512. นางสาวนันท์นภัส มณีเลิศ
 513. นายฐพง ศรีใส
 514. นายเอกภาพ วรชินา
 515. นางสาวพรรณชญานิษฐ์ วัชรรัตน์
 516. นางสาวญาณิศา ปันต่า
 517. นาย หัตถภณ ทัศบุญแก้วอมร
 518. ชยานันท์ วีรกุลคงเดช
 519. สุภาวดี ใสพลกรัง
 520. ภาคภูมิ เต็งอำนวย
 521. นางสาวคีตญนันท์ เถาทอง
 522. นางสาวเยี่ยมศิริ วรรธนะพินทุ เพื่อลงนามสนับสนุน BACC
 523. นางสาวอัจฉราภรณ์ กังแฮ
 524. นางสาวณิรดา คีรีวงศ์
 525. นาย ชวลิต ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
 526. พัณณิดา พันธุนะ
 527. นาย ณัฐพล ทาบทอง
 528. นางสาว ปริณดา วิโรจน์บูรพา
 529. นางสาวกุลธิดา กฤษณคุปต์
 530. นายอิทธิ  เปตามานัง
 531. นางสาววนิดา ปริเวทกานนท์
 532. นาย รุ่งโรจน์ อริยะสัจจ์
 533. นางสาวโอริสรา เรืองเล็ก
 534. นายนันทวัฒน์ นนทฤทธิ์
 535. นายอชิรวิชญ์ พรรณขาม
 536. นาย ศักดา ทิพย์สุข
 537. นายแมนรัตน์ สุนทรปฏิคม
 538. นายมัทนบัณฑิต กลั่นด้วง
 539. นางสาวสุขุมาล ฤทธิเดช
 540. นาย ยุทธ
 541. เครือข่ายศิลปินสายลมแสงแดด
 542. กลุ่มศิลปินรักษ์ผืนป่าตะวันตก
 543. มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
 544. มูลนิธิซีเนม่าโอเอซิส
 545. สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 546. เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย
 547. มูลนิธิเอเชียโทเปีย
 548. มูลนิธิบ้านตึก

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon