โปรดเกล้าฯ”เกษม วัฒนชัย”เป็นนายกสภาม.เชียงใหม่ ต่ออีกวาระ

วันนี้ (๑๖ พ.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรายละเอียดระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเกษม วัฒนชัย ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจาก นายเกษม วัฒนชัย ได้ดํารงตําแหน่ง มาครบกําหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเกษม วัฒนชัย ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตร


บทความก่อนหน้านี้ประกาศแล้ว! ตั้ง ‘สนธยา’เป็นที่ปรึกษานายกฯ ‘อิทธิพล’ เป็นผช.รัฐมนตรี
บทความถัดไปตั้ง”ปณิธาน วัฒนายากร” กก.ผู้ทรงคุณวุฒิและอีก6ราย บอร์ดไซเบอร์แห่งชาติ