ตั้ง”ปณิธาน วัฒนายากร” กก.ผู้ทรงคุณวุฒิและอีก6ราย บอร์ดไซเบอร์แห่งชาติ

วันนี้ (๑๖ พ.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มีรายละเอียดระบุว่า โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง (๒๘) กําหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินเจ็ดคนในคณะกรรมการเตรียมการ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยต้องแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เป็นที่ประจักษ์ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านนิติศาสตร์ ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคมหรือดาวเทียมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ วรรคหนึ่ง (๒๘) แห่งระเบียบดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จํานวน ๗ คน ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอ ดังนี้


๑. นายภูมิ ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๒. นายกิตติ โฆษะวิสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
๔. พันตํารวจเอก ญาณพล ยั่งยืน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕. พลเอก บรรเจิด เทียนทองดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านโทรคมนาคมหรือดาวเทียม
๖. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

บทความก่อนหน้านี้โปรดเกล้าฯ”เกษม วัฒนชัย”เป็นนายกสภาม.เชียงใหม่ ต่ออีกวาระ
บทความถัดไปหนุ่มอ้างเป็นสคบ.หลอกเก็บเงินร้านค้า-ตร.เร่งออกหมายจับ