ตั้ง “บวรศักดิ์-ธเนศ”และอีก 6 ราย เป็นกก.ทรงคุณวุฒิ บอร์ดนโยบายสกว.

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีรายละเอียดระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗) อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวม ๘ คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗นั้น

บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวได้ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยชุดใหม่ รวม ๘ คน ดังนี้


๑. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์กมล เลิศรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศาสตราจารย์วันชัย ดีเอกนามกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายชิต เหล่าวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ศาสตราจารย์ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ประจนิ จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

บทความก่อนหน้านี้หนุ่มอ้างเป็นสคบ.หลอกเก็บเงินร้านค้า-ตร.เร่งออกหมายจับ
บทความถัดไปไล่ร.ร.ดังหลักสูตรเชียงรายพ้นที่ นายกส.ผู้ปกครองครูขอเวลา1 ปีหาที่ใหม่ หวั่นกระทบนร.