รายงาน : เปิดไทม์ไลน์ฟื้นฟู‘บินไทย’ เทียบ3ทางเลือกแก้วิกฤต

รายงาน : เปิดไทม์ไลน์ฟื้นฟู‘บินไทย’ เทียบ3ทางเลือกแก้วิกฤต

หมายเหตุข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ทางเลือกในการฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีมติเลือกทางเลือกที่ 3 และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม เห็นชอบตามที่ คนร.เสนอ พร้อมไทม์ไลน์ในการดำเนินการต่อไปหลัง ครม.มีมติเห็นชอบ

เปิด3ทางเลือกแก้วิกฤต‘บินไทย’

กระทรวงคมนาคมเสนอเหตุผลในการพิจารณาสถานะของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ในชั้นวิกฤตต้องพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องในระยะสั้นและฟื้นฟูกิจการในระยะยาว
ปัจจุบันสภาพอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นสูง และมีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่สภาพหนี้สินล้นพ้นตัวโดยได้เสนอ 3 แนวทางเลือก คือ 1.ดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2563 คือ กู้ 5.4 หมื่นล้านบาท และเพิ่มทุน 8.4 หมื่นล้านบาท 2.ให้บริษัท การบินไทย เข้าสู่การล้มละลาย และ 3.ให้บริษัท การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คำสั่งศาลล้มละลายทันที ซึ่งในที่ประชุม คนร.เลือกแนวทางที่ 3 และเมื่อเสนอที่ประชุม ครม.ก็เห็นด้วยตามนั้น

⦁เปรียบเทียบ 3 ทางเลือก

ความเห็นกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังไม่ขัดข้องที่ให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย ให้พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด โดยในกรณีที่จะมีการให้บริษัท การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย ให้พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาดนั้น กระทรวงการคลังมีความเห็นและข้อเสนอแนะ

1.ยกเลิกมติ ครม.วันที่ 16 กันยายน 2546 ในส่วนที่เห็นชอบให้ภาครัฐคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย เกินกว่าร้อยละ 50

2.ให้กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยให้กระทรวงการคลังจำหน่ายหุ้นบริษัท การบินไทย จำนวน ร้อยละ 3.17 ให้กองทุนรวมวายุภักษ์ 1 รวมทั้งกำหนดราคาวิธีการ และเงื่อนไขในการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว

อนึ่ง ให้กระทรวงการคลังนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการซื้อหุ้นเพื่อรองรับการลงทุนตามนโยบายกระทรวงการคลังต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายและซื้อหุ้นของกระทรวงการคลัง พ.ศ.2563 ข้อ 9 (1) ประกอบข้อ 14(3) ทั้งนี้ การให้บริษัท การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย ให้พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด อาจทำให้ราคาหุ้นบริษัท การบินไทย ลดลงจากเดิมและในส่วนของกระทรวงการคลังที่มีต้นทุนเฉลี่ยในหุ้นบริษัท การบินไทย เท่ากับ 14.85 บาทต่อหุ้น เมื่อมีการจำหน่ายหุ้นออกไป จะทำให้เกิดผลขาดทุนและความเสียหายเกิดขึ้นกับกระทรวงการคลัง

สำหรับการซื้อหุ้นบริษัท การบินไทยของกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายหุ้นบริษัท การบินไทย ของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของบริษัทการบินไทย มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายในวงกว้างได้

กระทรวงคมนาคมสร้างความชัดเจนประเด็นต่างๆ

-เหตุผลการเสนอให้บริษัท การบินไทย พ้นความเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด ก่อนยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

-ผลกระทบและแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินการของบริษัท การบินไทย ในอนาคตในกรณีที่บริษัท การบินไทย ไม่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ เช่น สิทธิในการประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เดิมได้รับจากการมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจการดำเนินการภายใต้กฎหมายเฉพาะสำหรับรัฐวิสาหกิจ หรือการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล เป็นต้น

-กำกับให้บริษัท การบินไทย ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และให้พิจารณาความจำเป็นในการยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายต่างประเทศด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คอฟฟี่เบรก : อาการหนัก? : นเรศ ผึ้งแย้ม
บทความถัดไป‘วัตฟอร์ด-เบิร์นลีย์’ มีนักเตะ-โค้ชติดเชื้อโควิด-19 ยังไม่เปิดเผยอีก 2 คน