กกต.ออกคู่มือปชช. นำร่องชิง‘เทศบาล’28มี.ค.

หมายเหตุ – สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้งเทศบาล จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กกต. รวมทั้งจะมีการแจกจ่ายให้กับเครือข่ายเพื่อช่วยรณรงค์การเลือกตั้งด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น หน้าที่และอำนาจของเทศบาล ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้ง ข้อห้าม การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ควรรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง คาดหวังว่าคู่มือประชาชนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลอันจะนำไปสู่การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ เมื่อวันที่ 17 มกราคม

 

รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรและรายได้ของเทศบาล ประกอบด้วย เทศบาลตำบล (ทต.) ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด เทศบาลเมือง (ทม.) ได้แก่ ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร (ทน.) ได้แก่ ท้องถิ่นที่มีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจะมีขึ้นทั้งหมด 2,472 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง และเทศบาลตำบล 2,247 แห่ง

ส่วนการได้มาซึ่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยนายกเทศมนตรีใช้เขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้ง ขณะที่สมาชิกสภาเทศบาลแบ่งเขตเลือกตั้งตามประเภทของเทศบาล คือเทศบาลตำบล แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง เทศบาลเมือง แบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง เทศบาลตำบล แบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกนายกได้ 1 คน และลงคะแนนเลือกสมาชิกได้ไม่เกิน 6 คน

องค์ประกอบของสภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งละ 6 คน โดยเทศบาลตำบลมีสมาชิกสภา 12 คน เทศบาลเมือง 18 คน เทศบาลนคร 24 คน สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งนายกมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ส่วนสมาชิกมีกำหนดคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ส่วนหน้าที่และอำนาจนายกเทศมนตรี กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเทศบัญญัติ นโยบาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติ

ปธ.สมาพันธ์ปลัดเทศบาลชี้
‘3กลุ่ม’ อยากเลื่อน-ไม่เลื่อน

ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล
ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย

หลังจากมีตัวแทนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดทั่วประเทศสอบถามความเห็นจากนายกเทศมนตรี เพื่อหารือแนวทางขอขยายหรือเลื่อนการเลือกตั้งเทศบาล โดยส่งข้อสรุปให้สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) นำเสนอ กกต.กลางพิจารณา
ภายหลัง กกต.กำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 28 มีนาคม 2564 จากมีเหตุพิเศษจากการระบาดของโควิด-19 นั้น การเลื่อนต้องพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ หากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมมีสถานการณ์รุนแรงก็สมควรเลื่อน

ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยบ่งชี้ว่าโควิด-19 เกินความสามารถที่รัฐบาลควบคุมได้ และหากสอบถามประชาชนในพื้นที่เกือบร้อยละ 90 ต้องการให้ กกต.จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว ขณะที่ กกต.ควรประกาศให้มีเลือกตั้งไปตามแผน สำหรับผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล หากสอบถามจะมีความเห็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรก เป็นกลุ่มถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ไม่ต้องการให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จึงต้องการให้ตัวแทนประชาชนเข้าไปบริหาร

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีคู่แข่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นด้วยกัน เคยเป็นผู้สมัครนายก อบจ.และ ส อบจ.สอบตก กลับไปเล่นสนามท้องถิ่นระดับเทศบาล เนื่องจากอยู่ระหว่าง กกต.ประกาศรับรองผล หาก กกต.ไม่รับรองผลการเลือกตั้ง ทำให้นายก อบจ.และ ส.อบจ.สอบตกไปสมัครแข่งขันได้ นายกเทศมนตรีกลุ่มนี้จึงต้องการให้ กกต.จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว สำหรับกลุ่มที่ 3 นายกเทศมนตรีที่ได้อานิสงส์จากคำสั่ง คสช.รักษาการยาวนานติดต่อกัน 2 วาระ ต้องการให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปให้นานที่สุด

ในหลักการของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย การทำหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นควรมีวาระที่ชัดเจน ดังนั้น รัฐบาลและ กกต.ต้องรีบดำเนินการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมที่วางกรอบไว้ในการสั่งให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลพ้นตำแหน่งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หากวันที่ 28 มีนาคม 2564 สถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนักคุมไม่ได้ กกต.ก็สามารถใช้มาตรา 11 วรรค 3 พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น เลื่อนวันเลือกตั้งออกไป เชื่อว่าทุกฝ่ายยอมรับได้ และ เพื่อไม่ให้มีปัญหาของผู้สมัครนายกเทศมนตรีคนเก่าหรือคนใหม่ หรือคู่แข่งทางการเมืองก็ควรให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็นไปก่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มองต่างมุม !! “ธิดา – จตุพร” ใครทำ นปช. มาถึงจุดนี้ ?
บทความถัดไป“บก.ลายจุด”วิเคราะห์ป้ายสุดท้าย นปช. – ปลายปียุบสภาเป็นไปได้ “ประยุทธ์”ไม่เท่า”ป๋า”