สาระสำคัญร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ เปิดช่องปลูกได้ในครัวเรือน

สาระสำคัญร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ เปิดช่องปลูกได้ในครัวเรือน

หมายเหตุเป็นสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. … ของพรรคภูมิใจไทยยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

มาตรา 3 ให้กัญชา กัญชง ที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือประมวลกฎหมายยาเสพติด
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

“กัญชา” หมายความว่า พืชในสกุล Cannabis และวัตถุ หรือสารต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ยาง น้ำมัน

“กัญชง” หมายความว่า พืชในสกุล Cannabis และวัตถุ หรือสารต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชง เช่น ยาง น้ำมัน และมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินปริมาณตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“สารสกัด” หมายความว่า สารที่ได้จากกระบวนการสกัดทุกส่วนของกัญชา หรือกัญชง

“ผลิต” หมายความว่า เพาะ ปลูก ทำ ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึงการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุด้วยเพื่อขาย ไม่รวมการแปรรูปอย่างง่าย

“ขาย” หมายความว่า จำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือให้โดยมีสิ่งตอบแทน หรือผลประโยชน์อย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขาย

“ส่งออก” หมายความว่า นำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร

“นำเข้า” หมายความว่า นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

“บริโภค” หมายความว่า กิน เคี้ยว ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย สำหรับการอนุญาตให้ผลิต และการนำเข้า หรือส่งออก ขาย หรือการโฆษณากัญชา กัญชง

“ผู้รับจดแจ้ง” หมายความว่า
(1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย สำหรับการจดแจ้งเพื่อใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงในครัวเรือน ในกรุงเทพมหานคร
(2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย สำหรับการจดแจ้งเพื่อใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงในครัวเรือนในส่วนภูมิภาค

“การใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงในครัวเรือน” หมายความว่า การเพาะปลูก เพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่เกินปริมาณที่กำหนดในกฎกระทรวง

“กระบวนการพิจารณาอนุญาต” หมายความว่า การพิจารณาคำขอ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานที่ผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย หรือการตรวจสอบ เพื่อออกใบอนุญาต หรือใบรับจดแจ้งตลอดจนการพิจารณาใดๆ เกี่ยวกับกัญชา กัญชง

หมวด 3
การขออนุญาตและการอนุญาต

มาตรา 15 ผู้ใดประสงค์จะผลิต นำเข้า ส่งออก หรือขาย ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต การนำเข้าหรือส่งออก ต้องได้รับใบอนุญาตทุกครั้งที่นำเข้าหรือส่งออก จากผู้อนุญาตด้วย
การขออนุญาต คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การแก้ไขรายการในใบอนุญาต ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และหน้าที่ของผู้รับอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 15/1 บทบัญญัติมาตรา 15 ไม่ใช้บังคับแก่การขาย ส่วนของกัญชา กัญชง สารสกัด หรือกากจากการสกัด ตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกำหนด

หมวด 7
การโฆษณา

มาตรา 25 ห้ามผู้ใดโฆษณาเว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

การขออนุญาตโฆษณาตามวรรคหนึ่ง การออกใบอนุญาต และเงื่อนไขในการโฆษณาตามใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 26 ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการตามมาตรา 25 วรรคสอง ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้โฆษณาดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา (2) ห้ามใช้ข้อความหรือวิธีการบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา (3) ระงับการโฆษณา คำสั่งตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตจะสั่งให้โฆษณาเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยก็ได้ โดยให้ผู้โฆษณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

มาตรา 26/1 บทบัญญัติมาตรา 25 ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาส่วนของกัญชา กัญชง สารสกัด หรือกากจากการสกัด ตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกำหนด

หมวด 9
การอุทธรณ์

มาตรา 30 ในกรณีที่ผู้อนุญาต หรือผู้รับจดแจ้งไม่ออกใบอนุญาต หรือใบรับจดแจ้ง หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือใบรับจดแจ้ง ผู้ขออนุญาต หรือผู้จดแจ้ง หรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้ขอต่ออายุใบรับจดแจ้ง มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต หรือใบรับจดแจ้ง การไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือใบรับจดแจ้ง แล้วแต่กรณี

หมวด 10
การคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตราย
จากการบริโภคกัญชา กัญชง และการป้องกันการใช้ในทางที่ผิด

มาตรา 33 ห้ามผู้รับอนุญาตขายกัญชา กัญชง เพื่อการนำไปบริโภค แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี
(2) สตรีมีครรภ์
(3) สตรีให้นมบุตร
(4) บุคคลอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

ให้ผู้รับอนุญาตขายมีหน้าที่ติดประกาศ หรือแจ้ง ณ สถานที่ขาย ให้ทราบถึงข้อห้ามขายแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่การขายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สั่งจ่ายให้แก่คนไข้ของตน เพื่อประโยชน์ในการบำบัดรักษาโรค

หมวด 4
การจดแจ้งและการรับจดแจ้ง
การใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงในครัวเรือน

มาตรา 16 ผู้ใดประสงค์จะเพาะ ปลูก เพื่อใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงในครัวเรือน ต้องจดแจ้งต่อผู้รับจดแจ้ง และเมื่อผู้รับจดแจ้งออกใบรับจดแจ้งให้แล้ว จึงจะดำเนินการนั้นได้
คุณสมบัติของผู้ขอจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การออกใบแทนใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้ง ตามวรรคหนึ่ง และหน้าที่ของผู้จดแจ้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ผู้จดแจ้งต้องเพาะ ปลูก กัญชา กัญชงตามที่ได้จดแจ้งไว้

หมวด 5
กระบวนการพิจารณาอนุญาต

มาตรา 18 ในกระบวนการพิจารณาอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ บุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ทำหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบ และพิจารณาอนุญาต
(1) เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อนุญาต
(2) ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และได้รับมอบหมายจากผู้อนุญาตให้ ทำหน้าที่ดังกล่าว

มาตรา 19 เพื่อประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาอนุญาต ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกัญชา กัญชง มีอำนาจประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ในประกาศต้องกำหนดคุณสมบัติ มาตรฐาน และการดำเนินงานของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าว

(2) ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะจัดเก็บได้ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้

(3) ประเภทและค่าใช้จ่ายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจตามหน้าที่และอำนาจ หรือหน่วยงานของผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย แล้วแต่กรณี จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต โดยจะจัดเก็บได้ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้

หมวด 6
การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต หรือใบรับจดแจ้ง

มาตรา 22 ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาตว่ากล่าวตักเตือน หรือผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตามสมควรแก่กรณี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกำหนด

การสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง กำหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือในกรณีที่มี การฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดก็ได้

มาตรา 23 ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกไม่ได้

ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ หรือขอใบจดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ในกรณีที่นิติบุคคลถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให้นำความในวรรคสองมาใช้บังคับ กับกรรมการ ผู้จัดการ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นด้วยโดยอนุโลม

หมวด 11
บทกำหนดโทษ

มาตรา 34 ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 35 ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 15 วรรคสองผู้ใดนำเข้า ส่งออกในแต่ละครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตเฉพาะคราวในแต่ละครั้งที่นำเข้าหรือส่งออก ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 36 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 33 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท

บทเฉพาะกาล

มาตรา 37 ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การนำเข้ากัญชา กัญชง ให้กระทำได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
(2) เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ หรือ

มาตรา 38 เพื่อประโยชน์ราชการ นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เพื่อใช้ใน รูปแบบพิเศษสำหรับการเข้าถึงยาตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ.2564 ซึ่งผลิตอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร

มาตรา 39 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 หรือประมวลกฎหมายยาเสพติด หรือแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าวได้ให้ไว้ และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ หรือจนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา 40 ใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) ที่ออกตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต นำเข้าส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ.2563 และใบอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon