คอลัมน์ โลกสองวัย : วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย

วันนี้ 5 ธันวาคม 2562 เป็นวันสำคัญของชาติ 2 วัน คือวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ว่าด้วยเรื่อง “วันชาติ” เป็นอันดับแรก

วันชาติของประเทศไทย เริ่มขึ้นตามอย่างนานาประเทศ คือเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เดิมกำหนดให้วันที่ 24 มิถุนายน อันเป็นวันที่คณะราษฎรก่อการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2481 เริ่มเฉลิมฉลองวันชาติ ปี 2482 จากรัฐบาลพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีรเรื่อง วันชาติ ความว่า

ด้วยคณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษาและลงมติว่า วันที่ 24 มิถุนายน ย่อมถือว่าเป็นวันชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2481 ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2503 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ออกประกาศคณะรัฐมนตรีให้ถือเอาวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย ความว่า

ด้วยคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าตามที่ได้กำหนดวันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันชาติ ปรากฏภายหลังว่ามีข้อไม่เหมาะสมหลายประการ ในด้านประชาชนและหนังสือพิมพ์ก็ได้เสนอแนะให้พิจารณาเรื่องนี้หลายครั้ง คณะรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสนอความเห็นว่า ประเทศต่างๆ ได้เลือกถือวันใดวันหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับชนในชาติต่างกัน โดยถือเอาวันประกาศเอกราช วันอิสรภาพ วันตั้งถิ่นฐาน วันสาธารณรัฐ วันสถาปนาพระราชวงศ์ บ้าง ซึ่งไม่เหมือนกัน

ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติโดยทั่วไปถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองฯ แม้ประเทศไทยได้ถือเอาวันพระราชสมภพเป็นวันชาติมาแล้ว เพิ่งมากำหนดวันที่ 24 มิถุนายน ในภายหลัง คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจึงสมควรถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยต่อไป โดยยกเลิกวันชาติที่ 24 มิถุนายน เสีย

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2503 ทั้งนี้ วันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 คือวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2475 ดังนั้น วันชาติจึงตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันหยุดราชการ

อันดับต่อมา ว่าด้วย วันพ่อแห่งชาติ

“วันพ่อแห่งชาติ” จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา มีหลักการและเหตุผลให้จัดตั้ง วันพ่อแห่งชาติ ขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญของครอบครัว สังคม ที่ผู้เป็นลูกจะต้องเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ

จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น “วันพ่อ”

ภายหลังที่พระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 มีประกาศจากรัฐบาลว่า “วันพ่อแห่งชาติ” จะยังคงให้เป็นวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีต่อไปตามเดิม

วันนี้ น้องหนูควรทั้งไปกราบไหว้คุณพ่อที่ท่านยังอยู่ และที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อสำนึกในพระคุณของพ่อ และสำนึกในความเป็นคนไทย ซึ่งวันนี้ 5 ธันวาคม คือวันชาติของชนชาติไทยอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เล็งจัดหนัก “2งูเห่า” อนาคตใหม่ ไม่ส่งเลือกตั้งนามพรรค
บทความถัดไป“วิชาญ” ป้อง“พลภูมิ” ไม่มีผลประโยชน์เงินทองแน่ เชื่อเป็นเหตุผลส่วนตัว