คอลัมน์ โลกสองวัย : เป็นนักการเมือง ดร.ทางไกล โก้อย่าบอกใคร

ใกล้พุทธศักราช 2562 จะผ่านพ้น ขึ้นสู่พุทธศักราช 2563 ปีหน้าวงการเมืองจะคึกคัก นับแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไป คือการเมืองส่วนท้องถิ่น

ไม่ว่าทางราชการ หรือพระราชบัญญัติการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น หรือรัฐธรรมนูญ จะกำหนดวุฒิการศึกษาไว้อย่างไร เป็นเรื่องที่บรรดานักกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองจะเห็นสมควร

แต่ตามความเป็นจริงของความเป็นคนไทย ผู้ที่จะเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรไทยไม่ว่าในระดับไหน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นไป จะใช้เพียงประสบการณ์อย่างเดียวไม่ได้แล้ว หรือจะมีแต่ความสามารถไม่มีความรู้เรื่องการเมืองการปกครองทางด้านวิชาการ คงไม่ได้อีกเช่นกัน

ดังนั้น ความรู้และวุฒิการศึกษาเบื้องต้นควรเริ่มจากปริญญาตรี

หลังจากนั้น การเรียนระดับปริญญาโท ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีขึ้น

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศมีให้เลือกเรียนหลายวิชา ทั้งยังเปิดการเรียนการสอนวิชาสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นอีกหลายแห่ง

แห่งหนึ่ง เป็นสถาบันการศึกษาทางไกลมาถึงวันนี้นับได้กว่า 40 ปี เริ่มจากวิชาแรกๆ คือวิชาการศึกษา ทำให้ครูจำนวนไม่น้อยมีโอกาสเพิ่มพูนวิทยฐานะจากระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ทั้งชั้นต้นและชั้นสูง มีโอกาสเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี

มาถึงวันนี้ มีวิชาให้เรียนหลากหลาย และเปิดการเรียนการสอบระดับปริญญาโท กับ ปริญญาเอกในรูปแบบ “ทางไกล” สร้างความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษาและความรู้ให้กับตัวเอง

วิชาหนึ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่วงการเมืองทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ควรเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโททางไกลกับสาขานิเทศศาสตร์ คือวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีรายละเอียดดังนี้

เรียน 2 ปี รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต้องเข้าเรียนทุกวัน เข้าสัมมนาเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ 2-3 ครั้งต่อชุดวิชา ด้วยการเรียนระบบ E-LEARNING MOBILE APP.

เหมาะกับนักกการเมืองทุกระดับ นักวิชาการ นักวิจัย นักวางแผนรณรงค์ทางการเมือง การหาเสียงเลือกตั้ง การรณรงค์ทางสังคม นักวางแผนสื่อในแพลตฟอร์ม นักปกครองท้องถิ่น สื่อมวลชน

ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละประมาณ 23,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 80,000 บาท มากกว่านี้ขึ้นอยู่กับการทำเวลาในการเรียน ราคานี้คือการเรียนตามกำหนดเวลา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว โทรศัพท์ 08-1255-4111, 0-2504-8400

วิชาเดียวกัน ยังมีโอกาสเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาเอก ดอกเตอร์ทางนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง ใช้เวลาเรียน 3 ปี รวม 6 ภาคการศึกษา ค่าเรียนภาคการศึกษาละ 65,000 บาท

รวมการศึกษาทุกประเภท ทั้งหลักสูตร 390,000 บาท (รับรองถูกกว่าภาคเอกชน และเป็นไปตามเวลาการศึกษาที่กำหนด)

วิชานี้เปิดเรียนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ไม่ต้องเข้าเรียนทุกวัน ใช้ระบบ E-LEARNG MOBILE APP. เหมาะกับนักการเมืองทุกระดับ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักวางแผนการสื่อสาร และสื่อมวลชน

การเรียนทำโครงการที่มอบหมาย เข้าสัมมนาเข้มเรียนรู้ด้วยภาคสนาม ทำวิจัย 35 หน่วยกิต

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทรศัพท์ 0-2504-8400 LINE : innocomstou

คุยกับประธานหลักสูตรโดยตรง โทรศัพท์ 08-1255-4111

วันนี้-มสธ. 41 ปี เรียนทางไกล ได้ ดร. กับ Ph.D. เป็นนักการเมืองทั้งรู้จริงทั้งโก้อย่าบอกใคร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon