อาศรมมิวสิก : เพลงเด็กนำอนาคตของเด็กไทย โดย ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ : สุกรี เจริญสุข

มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน เพื่อบันทึกเสียงเพลงเด็ก โดยใช้วงออเคสตรา (Orchestra) ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกที่นำเอาเพลงเด็กมาทำให้เป็นเพลงคลาสสิก โดยทางมูลนิธิได้คัดเลือกเพลงเด็กที่ได้รับความนิยม ทั้งที่เป็นเพลงไทย เพลงที่นำบทกวีของไทยมาทำเป็นเพลงสำหรับเด็ก และเพลงเด็กนานาชาติ นำมาเรียบเรียงเพื่อเสนอต่อสังคมในรูปแบบใหม่ ทั้งหมดได้มอบหมายให้นายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ (หลุย) เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออเคสตรา ทั้งเพลงร้องและเพลงบรรเลง

ธนาคารออมสินเป็นองค์กรแรกๆ ที่ให้การสนับสนุนการบันทึกเสียงเพลงเด็กด้วยวงออเคสตรา ธนาคารออมสินเป็นธนาคารแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2456 ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่ 106 แล้ว เพื่อปลูกฝังให้มหาดเล็กและข้าราชบริพารได้เรียนรู้และรู้จักการออม ต่อมาธนาคารออมสินได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่เพื่อที่จะสร้างนิสัยให้เด็กรู้จักการประหยัดตั้งแต่วัยเยาว์ ให้การสนับสนุนกีฬา ศิลปะ และดนตรี

การเรียนรู้การประหยัด โดยรู้จักการออมตั้งแต่วัยเด็ก จึงเป็นหัวใจของธนาคารออมสิน การรณรงค์ให้เด็กมีนิสัยอดออมตั้งแต่วัยเด็ก จึงเป็นนโยบายสำคัญของชาติที่จะปลูกฝังนิสัยของเด็กให้รู้จักการออม บทกวีที่เป็นวรรคทองจากสุภาษิตสอนหญิง (โบราณ) เพื่อให้ผู้หญิงรู้จักวางตัว การเจรจา การเลือกคู่ และการออม ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้แต่ง แต่คนทั่วไปเชื่อว่าเป็นผลงานของสุนทรภู่ ซึ่งก็เหมาะสำหรับการสอนและปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทย เป็นการนำอดีตมารับใช้ปัจจุบันด้วย

“มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์

Advertisement

จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน”

การบันทึกเสียงเพลงเด็กครั้งนี้ ได้นำบทกวีของสุนทรภู่ชิ้นนี้ โดยตั้งชื่อว่า “ออมสิน” ใส่ทำนองและเรียบเรียงโดย นายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ ให้แก่นักร้องเสียงโซปราโนและวงออเคสตรา ซึ่งเป็นโอกาสที่ธนาคารออมสินจะเข้าถึงตัวเด็กก่อนใคร เป็นภาพลักษณ์ที่จะสร้างความจดจำและสร้างความประทับใจให้แก่เด็ก

ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างพื้นที่ให้เพลงเด็กและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินไว้ในตัวเด็ก จึงเป็นโอกาสที่สำคัญของธนาคารออมสินและพื้นที่ของเพลงเด็กด้วย

เด็กคือ “ลูกค้าของธนาคารออมสิน” ซึ่งรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง บทบาทที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพเด็กผ่านเพลงเด็กเป็นหัวใจที่สำคัญมาก เพราะเด็กเป็นอนาคตของชาติที่สำคัญที่สุด ความเจริญของชาติในอนาคตขึ้นอยู่กับการสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ โดยที่เด็กได้รับการพัฒนารสนิยมตั้งแต่เล็ก

เพลงเด็กเป็นสื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดี เพราะเด็กเป็นลูกของสิ่งแวดล้อม การที่เด็กมีโอกาสได้คลุกคลีกับการฟังเพลงหรือเล่นดนตรีตั้งแต่เด็ก จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะเพลงเด็กที่ดีจะสร้างกำลังภายในที่ดีให้เด็ก ซึ่งก็พบว่าครูดนตรีในทุกสำนักทุกประเทศในปัจจุบันนี้ ใช้เพลงเป็นสื่อเพื่อสอนเด็กทั้งสิ้น แม่เริ่มสอนลูกด้วยเสียงเพลง การร้องเพลงกล่อมให้ลูกนอน ปู่ย่าตายายก็สอนหลานด้วยการเล่านิทานและมีเสียงเพลง หนังการ์ตูนเด็กก็ใช้ดนตรีที่ประณีตประกอบเป็นหุ้นส่วนสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ดนตรีคลาสสิก (Classical Music) ครูอนุบาลในโรงเรียนเริ่มสอนเด็กเล็กก็เริ่มต้นด้วยเพลง เพราะครูทุกคนเชื่อว่าเพลงสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่ายที่สุด บทเพลงเป็นความไพเราะ มีชีวิตชีวา เป็นหุ้นส่วนของชีวิตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และมีอารมณ์ร่วมกับเพลง

เด็กตัวน้อย หากได้ใช้เสียงเพลง “ร้องเล่นเต้น” ได้รับรู้และซึมซับ “ความรักและความผูกพัน” จากผู้ใหญ่ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย โดยได้สัมผัสกับรสนิยมที่ดีผ่านเสียงดนตรี บทเพลงในฐานะเป็นงานศิลปะที่มีพลังต่อจิตใจ ความไพเราะของเพลงจะช่วยห่อหุ้มอุ้มจิตใจเด็กให้มีทัศนคติที่ดี ในขณะที่เด็กร้องเพลงหรือเล่นดนตรี เด็กก็จะคิดดีต่อคนอื่น ทำดีต่อคนอื่น ทำดีต่อสิ่งแวดล้อม ทำดีต่อสาธารณะ เพลงจะเป็นหุ้นส่วนที่ดีในตัวเด็ก และเพลงเด็กจะสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กด้วย

เพลงเด็กชุดนี้ได้คัดเลือกมาจากเพลงเด็กของไทยและเพลงเด็กนานาชาติ เพื่อประโยชน์ของเด็กไทย

ในกรณีของการเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับเพลงเด็ก เพราะเพลงเด็กที่มีอยู่ในสังคมไทยส่วนใหญ่ ไม่มีทุนในการทำงานหรือสร้างสรรค์งานเพลงเด็กที่ดี เพลงเด็กเป็นเพลงที่ใช้ต้นทุนต่ำ ทำง่ายๆ เพื่อให้เด็กได้ฟัง เพื่อการสอนเด็ก ไม่มีองค์กรใดลงทุนเกี่ยวกับเพลงเด็ก หากจะเปรียบเทียบกับอาหารของเด็ก ของเล่นเด็ก การดูแลรักษาเด็กตั้งแต่แรกเกิด โรงเรียนเด็ก เป็นต้น เพราะเป็นเรื่องธุรกิจที่สามารถขายเป็นสินค้าได้ แต่เพลงเด็กนั้นอาจจะเป็นงานนามธรรมเกินไป จึงไม่ได้รับความสนใจจากองค์กรใดๆ ทำให้เพลงเด็กมีพื้นที่ว่างอย่างกว้างขวาง จึงเป็นโอกาสและพื้นที่ในการพัฒนาต่อไป

โครงการบันทึกเสียงเพลงเด็กในครั้งนี้ เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับศิลปินหน้าใหม่ ทั้งนักร้อง นักดนตรี และนักประพันธ์เพลงหน้าใหม่ โดยเฉพาะเพลงในรูปแบบคลาสสิกนั้น มีพื้นที่น้อย แม้ว่าคนไทยจะมีนักประพันธ์เพลงไปมีชื่อเสียงในต่างประเทศมาแล้วก็ตาม เนื่องจากสังคมไทยเป็นตลาดที่ปิด ตลาดที่แคบ แต่การเปิดพื้นที่ให้เกิดเป็นช่องทางสำหรับนักดนตรีรุ่นใหม่ได้แสดงผลงาน ก็น่าจะเป็นผลดีต่ออนาคตในสังคมไทยด้วย โดยเฉพาะโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่แล้วมีผู้สนับสนุนอย่างธนาคารออมสิน

เพลงเด็กชุดนี้ มูลนิธิได้มอบหมายให้นายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ (หลุย) เป็นผู้เรียบเรียงเสียงสำหรับวงออเคสตรา ซึ่งขณะนี้หลุยกำลังเรียนปริญญาเอกด้านการประพันธ์เพลงอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell University) สหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุนการศึกษาเต็ม แถมให้ทุนสำหรับการประพันธ์เพลง แล้วเดินทางไปเสนอผลงานแสดงกับวงดนตรีต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย

ในระดับปริญญาโท หลุยได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาด้านการประพันธ์เพลงที่ราชวิทยาลัยดนตรี (Royal College of Music) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพราะมีผลงานการประพันธ์เพลงยอดเยี่ยม จึงได้รับคัดเลือกให้รับทุนศึกษาต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ เป็นนักศึกษาดนตรีของไทยคนแรกที่ได้ทุนเรียนโดยอาศัยความสามารถและเป็นความสามารถที่สากลยอมรับ

ที่น่าสนใจมากก็คือ หลุยได้รับข้อเสนอทุนให้เรียนต่อในระดับปริญญาเอกด้านการประพันธ์เพลงในหลายๆ มหาวิทยาลัย (ชั้นนำ) ในสหรัฐอเมริกา การที่หลุยเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ เพราะเป็นการให้ทุนที่ดีที่สุดและมีโอกาสดีที่สุดสำหรับชีวิตหลุย ในขณะเดียวกัน ผลงานของหลุยก็ได้นำไปแสดงในประเทศต่างๆ ร่วม 10 ประเทศมาแล้ว ถือว่าเป็นเด็กไทยที่มีอนาคตก้าวหน้ามากคนหนึ่ง

นายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ (หลุย) เป็นศิษย์เก่านักดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก เป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาการประพันธ์เพลงจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลุยเป็นเด็กที่มีความกตัญญูรู้คุณคน สุภาพเรียบร้อย มีความประพฤติดี อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่รักของเพื่อน มีความซื่อสัตย์ และเป็นที่รักของครูบาอาจารย์ บทประพันธ์เพลงของหลุยจึงมีพลังของความศรัทธา มีราคาของความน่าเชื่อถือ มีเสียงที่สะอาดและจริงใจ เพราะเสียงที่สดใสออกมาจากจิตใจที่สะอาด จึงเหมาะสำหรับการเรียบเรียงเพลงสำหรับเด็ก

สำหรับวงไทยซิมโฟนี (Thai Symphony Orchestra) นั้น เป็นวงดนตรีเฉพาะทาง จัดตั้งขึ้นเพื่อการบันทึกเสียง เพื่อสร้างอาชีพให้กับนักดนตรีที่มีฝีมือ เพราะวงดนตรีที่ดีนั้นต้องอาศัยฝีมือนักดนตรีที่มีฝีมือดีเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพที่เข้มแข็งให้กับนักดนตรีด้วย วงไทยซิมโฟนี มีนักดนตรีไม่จำกัด เลือกนักดนตรีที่มีฝีมือเป็นเฉพาะครั้ง เลือกเครื่องมือที่เหมาะกับผลงานการประพันธ์ในแต่ละครั้ง

ผลงานที่ผ่านมาก็ได้บันทึกเสียงประกอบการแสดงโดรน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. โดยใช้วงดนตรีขนาดใหญ่ สำหรับการบันทึกเสียงเพลงเด็กครั้งนี้นั้น วงไทยซิมโฟนีออเคสตราใช้วงเครื่องสายเป็นหลัก และมีเครื่องดนตรีเดี่ยวเสริมสีสันให้กับเพลงเด็ก ทั้งนี้ วงไทยซิมโฟนีได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน เพื่อสร้างเพลงให้กับเด็กไทย

การบันทึกเสียงเพลงเด็กครั้งนี้ เป็นการนำร่อง เพื่อจะนำอนาคตของเด็กไทยใหม่ โดยใช้เสียงเพลงนำจิตวิญญาณเด็ก โดยมอบหมายให้นักประพันธ์รุ่นใหม่ นายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ เพื่อสร้างอนาคต สร้างความหวัง สร้างพลังให้กับเด็ก สร้างความเชื่อมั่น และเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กไทยใหม่ด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image