อาศรมมิวสิก : วงออเคสตรารายสะดวก (Telephony Orchestra) ไร้ร่องรอย ไร้ขอบเขต ไร้เงื่อนไข โดย สุกรี เจริญสุข

ผมได้เข้าไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2530 ตั้งใจสร้างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในวัยที่ยังมีกำลังวังชา ด้วยเชื่อว่า การศึกษาและงานศิลปวัฒนธรรมดนตรีนั้น ต้องสร้างสถานที่ที่ดี (Hardware) ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อม (Software) ต้องหาครูดนตรีและสร้างบุคลากรที่ดีที่เก่ง เพื่อจะสร้างให้เด็กที่มาเรียนดนตรีเก่งด้วย โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยผลักดันให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง (Peopleware) นอกจากนี้ต้องหาเงินเพื่อมาทำงานให้สำเร็จ (Moneyware) จึงจะสร้างผลงานให้มีคุณภาพได้ (Qualityware) สิ่งที่ละเลยไม่ได้ คือ การปลูกฝังสามัญสำนึกและสร้างจิตวิญญาณให้เด็กทุกคนต้องมีจริตที่ดีและเป็นคนดี (Spiritualware) จึงจัดการศึกษาดนตรีตั้งแต่ชั้นเตรียมอุดมกระทั่งปริญญาเอกสำเร็จ

โดยภาพรวมในยุคนั้น สถาบันการศึกษาดนตรีของไทยมีความยากไร้และขาดแคลน

อีก 18 ปีต่อมา พ.ศ.2548 เมื่อได้พัฒนาการศึกษาและสาธารณูปโภคพื้นฐานของวิทยาลัยดนตรีแล้ว คุณภาพการศึกษาดนตรีมีมาตรฐานสากล ทำให้วิชาดนตรีเริ่มเป็นที่ยอมรับ จึงได้จัดตั้งวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (TPO) เป็นตัวขับเคลื่อนฝีมือ เป็นห้องเรียนอาชีพ เป็นโอกาสและเป็นเวทีให้อาจารย์ นักดนตรี และนักเรียนดนตรีได้ฝึกฝีมือ ได้เชิญนักดนตรีจากยุโรปมาพัฒนาเพื่อวัดฝีมือ มีการแสดงดนตรีคลาสสิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบรรยากาศดนตรีให้ประชาคมได้สัมผัสคุณภาพ โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะเปลี่ยนวิชาดนตรีให้เป็นวิชาของนักปราชญ์ และดนตรีเป็นวิชาที่มีเกียรติเชื่อถือได้

เมื่อหมดวาระ ได้ออกไปดำรงชีวิตใหม่ ในฐานะที่เคยเป็นหัวจรวดนำองค์กร ยังมีพลังและมีหัวใจที่จะทำงานสร้างสรรค์ ซึ่งต้องใช้ฝีมือในการดำรงชีวิตใหม่ ต้องสร้างโอกาส พัฒนาโอกาสให้ทำงานได้ สร้างงานคุณภาพที่ได้สร้างสรรค์และใช้จินตนาการใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่สร้างพื้นที่ใหม่ ไม่หาอุปกรณ์เพิ่ม ไม่แบกคนทำงาน แต่จะมีคนที่มีคุณภาพเดินมาหางาน สร้างงานที่เลือกคน มีคนเก่งให้เลือกมาร่วมงาน ไม่ต้องหาเงิน แต่จะเลือกทำงานที่มีคุณภาพ เพราะงานที่มีคุณภาพจะมาพร้อมกับเงิน ที่สำคัญจะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งสามัญสำนึกและจิตวิญญาณของตนอย่างมั่นคง ถึงตอนนี้ก็ต้องขุดคาถาเก่าขึ้นมาใช้ เพื่อบำรุงจิตใจไว้ให้เข้มแข็ง

“จงรักษาความหวัง ความรู้สึกที่ดี และความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทำงานให้สำเร็จ แม้จะเหลือความหวังอยู่แค่ 1% ก็ตาม อย่าปล่อยให้หมามันเยี่ยวใส่ เพราะจะทำให้เราหมดไฟ”

การค้นหาวิธีทำงานใหม่ ยังสามารถทำงานที่รัก ทำงานในสิ่งที่ชอบ ชอบในสิ่งที่ทำ โดยหลุดออกจากวงจรการควบคุม หลุดออกจากกฎระเบียบและเครื่องพันธนาการ ไม่ต้องวิ่งหาเงิน ไม่ต้องหางาน ไม่ต้องง้อใคร ไม่ต้องเอาใจใคร เอาคุณภาพงานเป็นเป้าหมาย รักษาอุดมการณ์ไว้ ตัดสินใจลงมือทำได้เลย

ผมได้จัดตั้งวงออเคสตราขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ.2561 เป็นวงออเคสตรารายสะดวก เรียกชื่อเป็นอย่างสากลได้ว่า “Telephony Orchestra” (Telephone + Symphony = Telephony) จัดการโดยแสวงหาคนที่มีความสะดวกและมีความพร้อมที่จะร่วมงาน สำหรับคนที่มีความพร้อม คือ มีฝีมือพร้อม มีร่างกายจิตใจพร้อม พร้อมทำงานทุกเวลา พร้อมความสามารถ “เมื่อเอยเมื่อนั้น” พร้อมกับความรับผิดชอบ พร้อมด้วยเครื่องไม้เครื่องมือ พร้อมด้วยใจรัก มีสามัญสำนึก มีจิตวิญญาณที่ดี และพร้อมที่จะร่วมงาน เมื่อได้ทดลองทำงานไปแล้วหลายครั้ง พิสูจน์ได้ว่ามีผลสัมฤทธิ์สูง ทำงานแล้วเกิดความสบายใจ ทำงานแล้วมีความสุข เหนื่อยน้อยลง มีความสุขเพิ่มขึ้น เป็นการเปลี่ยนมิติการทำงานไปอย่างสิ้นเชิง

งานใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง มาจากการรวมตัวของนักดนตรีที่มีฝีมือ นักดนตรีที่มีฝีมือดีก็ต้องการทำงานที่ดี เมื่อมีงานที่ดีก็จะดูดนักดนตรีที่ดีให้มาร่วมทำงาน โดยเฉพาะงานที่มีประสิทธิภาพนั้น พบว่าใช้เวลาน้อยลงมีรายได้คุ้ม ตรงกับทฤษฎีของนักดนตรีมืออาชีพว่า “เสียงดังตังค์มา” ธรรมชาติของนักดนตรีที่มีฝีมือสูง มีความรับผิดชอบสูง ทำการบ้านมาดี ฝึกซ้อมส่วนตัวมาอย่างดี รับผิดชอบหน้าที่ ตรงต่อเวลา ทุกคนเอาใจใส่ตั้งใจทำ มีประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่สร้างปัญหา ไม่เป็นภาระ และไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน งานจึงเดินรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว

นักดนตรีคนเก่งก็ต้องการเล่นดนตรีกับคนที่เก่งด้วย ต้องการเล่นดนตรีที่ท้าทายความสามารถ เมื่อคนเก่งได้เจอกับคนเก่งก็จะเสริมพลังบวกให้มีกำลังมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนมีทัศนคติที่ดีในการเล่นดนตรี พลังและรัศมีของคนเก่งทั้งหลายโอบอุ้มให้ผลงานสำเร็จได้อย่างอัศจรรย์ ขณะเดียวกัน ไม่มีพื้นที่ให้คนที่ขี้เกียจ เป็นวิธีที่ขจัดพวกอิจฉาตาร้อน พวกอวดเก่ง พวกขี้โม้ ให้ออกไปจากวงจรโดยปริยาย

อานิสงส์ของความสำเร็จ เป็นผลมาจากการจัดการศึกษาดนตรีที่มีความพร้อม จากปรัชญาที่ว่า “สร้างคนดนตรีให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งในคนเดียวกัน” ซึ่งทำได้สำเร็จ การสร้างนักดนตรีที่มีประสบการณ์สูง โดยการฝึกซ้อมอยู่ในวงซิมโฟนีออเคสตรามาอย่างยาวนาน ผ่านผู้ควบคุมวงชั้นนำจากยุโรป ซึ่งมีนักดนตรีระดับโลก ทำให้นักดนตรีเหล่านี้มีฝีมือที่แข็งแกร่ง ที่สำคัญคือ การเป็นคนดี

สำหรับสถานที่ในการฝึกซ้อมวงออเคสตรารายสะดวก ไม่จำเป็นจะต้องมีห้องซ้อมอีกต่อไป เมื่อนักดนตรีรับงานแล้ว ได้โน้ตเพลงไปล่วงหน้า ก็จะฝึกซ้อมเพลงส่วนตัวที่บ้าน เตรียมฝีมือรับผิดชอบหน้าที่ส่วนตัวได้เป็นอย่างดี ทุกคนไปซ้อมวงที่ห้องบันทึกเสียงได้เลยหรือไปซ้อมที่หน้างานได้เลย สถานที่ฝึกซ้อมหรือห้องซ้อมจึงไม่จำเป็นอีกต่อไป เมื่อใช้ห้องบันทึกเสียงและสถานที่แสดงในการฝึกซ้อมรวมวง

ส่วนของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ดนตรี ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อหรือสะสมอีก นักดนตรีที่เป็นมืออาชีพหรือนักดนตรีที่ฝีมือสูง จะมีเครื่องมือเป็นของตัวเอง เป็นอุปกรณ์ซึ่งใช้ประกอบอาชีพ มีคุณภาพสูงอยู่แล้ว ส่วนเครื่องมืออื่นๆ ที่เป็นชิ้นใหญ่หรืออุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ใช้วิธีการเช่าจากบริษัทจัดงาน เพราะในกรุงเทพฯ มีอุปกรณ์ดนตรีให้เช่าที่สมบูรณ์ที่สุดแหล่งหนึ่ง ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเครื่องดนตรีหรือสะสมเครื่องดนตรีอีก บริษัทให้เช่าอุปกรณ์มีคนขนส่ง ติดตั้ง และดูแล เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์สมบูรณ์พร้อม

การสร้างคุณภาพงานดนตรีให้มีความสัมฤทธิ์สูงได้นั้น เพราะได้คนเก่งมาทำงาน ตั้งแต่มีคนเขียนเพลงที่มีความสามารถ มีผู้ควบคุมวงดนตรีที่เก่ง มีช่างบันทึกเสียงเก่ง ห้องบันทึกเสียงมีคุณภาพ นักดนตรีมีฝีมือ มีผู้ประสานงานที่ดี จึงทำให้งานออกมาดี จิตใจของคนทำงานทุกคนมีความรู้สึกดี มีพลังบวกในการทำงาน มีการจัดการที่ดี ทุกคนมีอารมณ์ดี ผลงานที่ออกมาเป็นรางวัลชีวิต เป็นประกาศนียบัตร และเป็นราคาของความน่าเชื่อถือให้แก่คนทำงานใช้อ้างอิงได้ทุกคน

องค์ประกอบอีกอย่างคือ ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับผู้ฟัง ในการแสดงสดนั้น ขึ้นอยู่กับดารานักร้องหรือนักดนตรีที่เดี่ยวเครื่องดนตรีเป็นหลัก คนมาดูดนตรีเพราะอยากดูดารา ส่วนงานบันทึกเสียงนั้น สามารถที่จะบันทึกซ้ำๆ ได้ โดยไม่ต้องเกรงใจใคร จนกว่าจะได้เสียงเพลงที่ดีจนทุกฝ่ายพอใจ ส่วนผู้ชมและผู้ฟังทางบ้านที่ฟังเสียงเพลงผ่านสื่อ ก็ได้ฟังเพลงที่บันทึกเสียงไว้ดีทุกครั้ง ผู้ฟังและผู้ชมต่างก็พอใจและมั่นใจ

วงออเคสตรารายสะดวก ทำงานสร้างสรรค์ใหม่ สามารถรับงานแสดงและงานบันทึกเสียงได้ทุกชนิดที่สะดวกและพอใจ อาทิ งานประกอบการแสดงแสงสีเสียง งานดนตรีประกอบการแปรภาพด้วยโดรน งานบันทึกเสียงของนักร้อง ศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง บันทึกเสียงประกอบภาพยนตร์ การแสดงประกอบระบำนานาชาติ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานที่มีเกียรติระดับชาติและระดับนานาชาติ งานทุกชิ้นสามารถเลือกนักดนตรีที่มีฝีมือได้ ผู้เลือกและผู้ถูกเลือกต่างมีความพอใจที่จะทำงานร่วมกัน หัวใจสำคัญในการทำงานคือ “คุณภาพเท่านั้น”

การบริหารจัดการวงออเคสตรารายสะดวก (Telephony Orchestra) เป็นการบริหารจัดการที่ง่ายและสะดวก เพราะผู้นำเป็นผู้สร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการ สื่อสารโดยเทคโนโลยี มีต้นฉบับ (เดโม) ของเพลงที่ได้บันทึกเสียงส่งผ่านเทคโนโลยี ประชุมงานผ่านระบบเทคโนโลยี ทุกคนรับรู้ได้รวดเร็วพร้อมกัน สื่อสารกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง จ่ายเงินผ่านเทคโนโลยี ตกลงงานยอมรับผ่านเทคโนโลยี อย่าลืมว่า เทคโนโลยีไม่กะล่อน ใช้คนจัดการเพียงคนเดียว ไม่ต้องใช้สำนักงาน ไม่ต้องมีห้องเก็บของ ไม่ต้องมีอุปกรณ์สำนักงาน ไม่ต้องบริการขนมน้ำชากาแฟ ทุกคนหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ตัวเองได้ตามความพอใจ มีข้อสังเกตว่า ความเห็นและเวลาการประชุมถูกตัดออกไปหมด

การรับงาน เลือกงานเฉพาะที่อยากทำ รับงานที่พอใจ ทำงานที่ชอบ ทำงานมีค่าตอบแทนอย่างมืออาชีพ ไม่มีการต่อรองคุณภาพ เพราะคุณภาพต่อรองไม่ได้ ไม่รับงานที่ต้องลดหย่อนฝีมือ ขณะที่ค่าใช้จ่ายก็ต่อรองไม่ได้ ซึ่งถือเป็นมาตรฐาน เป็นคุณภาพ เป็นความซื่อสัตย์ในการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น จึงต้องมีความชัดเจนในการตกลงที่เป็นลายลักษณ์ ทั้งคนทำงาน คนรับงาน และผู้ที่ว่าจ้าง

มิติใหม่เป็นชีวิตที่เลือกแล้ว เป็นชีวิตที่อยู่อย่างไร้ร่องรอย ไร้ขอบเขต ไร้เงื่อนไข และมีความสุขที่ได้ทำงานสร้างสรรค์ สามารถใช้จินตนาการที่มีได้เต็มที่ เชื่อว่าจะเป็นพื้นที่ของคนทำงานแบบใหม่ เป็นพื้นที่ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ซึ่งหมดยุคการใช้คำโฆษณา ผ่านไปสู่ยุคของคุณภาพ ทั้งคุณภาพคนและคุณภาพงาน คุณภาพเท่านั้นที่จะอยู่ได้

ผมยังเชื่อว่า เมล็ดพันธุ์นักดนตรีใหม่ที่ดี ที่มีความสามารถ และเป็นคนเก่งเหล่านี้ ได้ถูกหว่านลงไปในพื้นที่ของสังคมแล้ว อีกไม่นานเลือดเนื้อเชื้อไขนักดนตรีที่ดีและเก่ง ก็จะเปล่งรัศมีเบ่งบานทั่วอาเซียน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ใคร ‘โกหกเพื่อทำลาย’ : โดย สุชาติ ศรีสุวรรณ
บทความถัดไปภัยแล้งคุกคามโคราช 8 อำเภอ 13 ตำบล 21 หมู่บ้านขาดแคลนน้ำอย่างหนักต้องแจกน้ำช่วย