โลกสองวัย : ขับเคลื่อนคุณธรรม

ศัพท์คำว่า “ขับเคลื่อน” หรือ “การขับเคลื่อน” นับแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นำมาใช้กับสมาชิกคณะปฏิรูปการขับเคลื่อนประเทศ ปรากฏว่าศัพท์คำนี้รับไปใช้ในแทบว่าทุกหน่วยงานของราชการ แม้ในวงการศาล เช่น ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัว มีคุณณัฐรัตน์ ประโยชน์อุดมกิจ เป็นประธานคณะกรรมการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เดิมตั้งอยู่ที่ใกล้ศาลหลักเมือง วันนี้ย้ายมาอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ เป็นอธิบดี

วันนี้ พุธ 23 มีนาคม จะมีการบรรยายเชิงสัมมนาหัวข้อ “คุณธรรมความดีกับการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สันติสุข” เพื่อการพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบของการประพฤติปฏิบัติของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม สร้างองค์ความรู้ใหม่ การแลกเปลี่ยนความรู้ การบริหารจัดการและการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆ เพื่อศักยภาพความสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงตน และการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม

ผู้ที่มาดำเนินการบรรยายและสัมมนาครั้งนี้ คือ ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

รายการเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน

08.45 น. ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวงกลาง กล่าวเปิดการบรรยาย

09.00 น. นายวิชา มหาคุณ บรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมความดีกับการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สันติสุข” จบแล้วพักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. การบรรยายเชิงสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย” โดยคณะวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม

11.45 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถามตอบ

จบการบรรยายและสัมมนาเที่ยงตรง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เริ่มต้นทางความคิดมาตั้งแต่ พ.ศ.2482 ต่อมามีการออกพระราชบัญญัติตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 เปิดดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2495

ต่อมามีการเปลี่ยนโครงสร้างของศาลคดีเด็กและเยาวชนออกไปให้ทั่วทุกจังหวัด โดยจัดตั้งเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวเต็มรูปแบบให้ครบทุกจังหวัด ให้จัดตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัดทุกศาล อันมีผลทำให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนคู่กรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัว ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน และเป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่ประขาชนทั่วราชอาณาจักร

ศาลคดีเด็กและเยาวชนเต็มรูปแบบที่มีอยู่ มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นเมื่อ พ.ศ.2534

เปลี่ยนชื่อมาเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง หรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด….

เรื่องของศาลไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบด้วย ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม มี 3 ชั้น คือศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ศาลปกครอง มี 3 ชั้น คือศาลปกครองชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลปกครองสูงสุด และศาลทหาร

ในส่วนของศาลยุติธรรม นอกจากศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาแล้ว ยังประกอบด้วยศาลอาญา ศาลแพ่ง ศาลแขวง และศาลในคดีอื่น เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น รวมถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ศาลเยาวชนและครอบครัว มีผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนอมเพื่อทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยคดี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ผ้าห่มผืนสุดท้าย’ ละครเวทีที่ไม่ได้มีดีแค่’ดราม่า’
บทความถัดไปฟาร์มโชคชัยร่วมลงนาม MOU กับกรมปศุสัตว์