สินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 สร้างรายได้ ยอดขายพุ่ง ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 นำสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีประจำจังหวัด จัดแสดงและจำหน่ายในงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีทวารวดี 61 สร้างรายได้ ยอดขายพุ่ง เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัดฯ ได้เป็นอย่างดี

นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เผยว่า งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีทวารวดี 61 เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีขึ้นชื่อประจำจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี จำนวน 120 ราย โดยงานฯ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด สินค้าและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย และเป็นการเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

ภายในงานได้ทำการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีประจำจังหวัดทั้งสี่จังหวัดรวม 120 ราย แบ่งเป็นจังหวัดละ 30 ราย ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 4 วัน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งัวฒนะ ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดการจำหน่ายสินค้าเป็นที่น่าพอใจ สร้างรายได้และเพิ่มช่องทางตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการได้มีช่องทางการกระจายสินค้าได้อย่างตรงจุด

โดยยอดจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีทวารวดี 61 ทั้ง 4 วัน ยอดรวมอยู่ที่ 2,724,260 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมและขายดีของทั้ง 4 จังหวัดส่วนใหญ่จะมาจากวิสาหกิจชุมชน จำพวกผลิตภัณฑ์ชุมชน เกษตรแปรรูป และสินค้าทางด้านหัตถกรรมอย่างผ้าทอ เป็นต้น

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon