เปิดโครงการเปิดโลกวิชาการประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 พ.ย. ที่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการเปิดโลกวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ Design your Lite Design your Future ออกแบบชีวิตในรูปแบบคุณ ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย.

ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยปทุมธานีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก มี 7 คณะด้วยกัน โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามพันธกิจหลักของสถาบันการอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการให้บริการวิชาการ


นักเรียนที่มาร่วมงานจะได้รับประสบการณ์แนวทางในการดำเนินชีวิตและแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อประกอบวิชาชีพตามความถนัดของตนมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องให้รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพในกฎหมาย ความเสมอภาค และ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ

รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากลตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพึ่งตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

บทความก่อนหน้านี้‘อีเจี๊ยบ’ เตือนระวังแอพพ์ ‘OMG’ ทายนิสัย ดูดข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้เฟซบุ๊กไปใช้ประโยชน์
บทความถัดไปน้ำขึ้นรีบตัก ชาวนาโคราชเร่งเกี่ยวข้าวทั้งวันทั้งคืน ให้ทันขายข้าวตัน1.7 หมื่น