วว.เปิดตัวเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์-บริการ ช่วยผู้ประกอบการไทยเข้มแข็ง

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) กล่าวว่า วท. โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของ วว. ใน 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกษตรตามหลัก GAP ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางราง และการบริการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ของประเทศ รองรับการเปิดเสรีทางการค้า สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก

ดร.อัจฉรากล่าวว่า วท.ตระหนักถึงความสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 มุ่งสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure) ให้มีจำนวนที่เพียงพอได้มาตรฐาน โดยจัดทำระบบให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ ที่เรียกว่า MOST One Stop Service ให้บริการแบบครบวงจรด้านการทดสอบและสอบเทียบ เป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการเครื่องมือและปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในกระทรวงให้เป็นระบบ ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพราะสินค้าและบริการต่างๆ ที่ผลิตขึ้นเพื่อการอุปโภคและบริโภคภายในประเทศ หรือเพื่อการส่งออกนั้น ต้องได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้การส่งออกเป็นไปได้อย่างราบรื่น

Advertisement

“การจัดงานเปิดตัวเครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการของ วว. ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของผู้ประกอบการภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว ผ่านการรับรองมาตรฐาน จะส่งผลระยะยาวทั้งต่อการพัฒนา ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของไทยได้อย่างยั่งยืน”ดร.อัจฉรากล่าว

ในโอกาสนี้ ดร.อัจฉรา ได้มอบโล่ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการจาก วว. จำนวน 6 ราย จากที่ผ่านการรับรองทั้งหมด 18 ราย คือ 1.การรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรตามหลัก GAP (ลำปาง 2 ราย สระบุรี 1 ราย) 2.การรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (นครปฐม 3 ราย อุบลราชธานี 9 ราย) 3.การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว (เชียงใหม่/ลำพูน/นนทบุรี จังหวัดละ 1 ราย)

ด้านดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของ วว. อยู่ภายใต้การดำเนินโครงการสร้างศักยภาพด้านการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสำนักรับรองระบบคุณภาพของ วว. ในการเป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีระบบการทำงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศมีผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า รวมทั้งลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษี

ดร.ชุติมากล่าวว่าการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว วว. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาและขับเคลื่อนการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมการท่องเที่ยว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

“รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรม อุสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และภาคประชาชน” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร.ชุติมากล่าวว่า ระบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ ที่เรียกว่า MSTQ ซึ่งแบ่งเป็น 4 หมวดหลักได้แก่ ระบบมาตรวิทยา (Metrology) การกำหนดมาตรฐาน (Standardization) การทดสอบ (Testing) และการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการของ วว. จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งภายในประเทศและในระดับสากล” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

เกาะกระแสเศรษฐกิจ กับ Line@มติชนเศรษฐกิจใกล้ตัว

เพิ่มเพื่อน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image