รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) มอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 (innOOpdc 2)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 (innOOpdc 2) ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.จัดขึ้น ทั้งนี้ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ  (นายณรงค์ บุญโญ)/ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. (นางกิตติยา คัมภีร์) และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ (รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร) เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ที่จัดขึ้น ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image