กอปศ.หารือภาครัฐและเอกชน ยกระดับสมรรถนะครูอาชีวศึกษา

วันนี้ 29 มกราคม 2562 รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ในการประชุม “แนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญของครูอาชีวศึกษา” โดยมี ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญที่ต้องการปฏิรูปการอาชีวศึกษา เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา สร้างผู้เรียนให้เก่งปฏิบัติสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต ฉะนั้น “ครูอาชีวศึกษา” ถือเป็นกุญเเจสำคัญที่จะเชื่อมโยงการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ไปสู่การสร้างศักยภาพของผู้เรียนได้ และเล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการ “พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในด้านปฏิบัติ” เน้นการสร้างความร่วมมือของภาครัฐ สถาบันที่ผลิตครูอาชีวศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะของครูอาชีวศึกษา ให้มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติในสถานประกอบการ สามารถนำความรู้เเละทักษะมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนอาชีวศึกษา รวมถึงนำมาจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมเเละสอดคล้องกับบริบททางการศึกษาในปัจจุบัน และความต้องการเเรงงานของสถานประกอบการ เพื่อสร้างผู้เรียนที่มีความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติต่อไป

การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ 1.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2.คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มยานยนต์ ก่อสร้าง พลังงาน เครื่องยนต์เล็ก และแม่พิมพ์ 3.สถาบันผลิตครูอาชีวศึกษา อาทิ มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.สุวรรณภูมิ, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ฯลฯ 4.สถานศึกษาอาชีวศึกษา อาทิ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ฯลฯ และ 5.สถานประกอบการ ในกลุ่มก่อสร้างและพลังงาน อาทิ
บ.บีกริมเพาเวอร์ บ.บางจาก บ.พฤกษา เรียล เอสเตส บ.SCG ฯลฯ มาร่วมประชุมเพื่อหาเเนวทางเเละสร้างความร่วมมือในการส่งครูอาชีวศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการชั้นนำในช่วงปิดภาคเรียนการศึกษา โดยเริ่มนำร่องในกลุ่มงานด้านก่อสร้าง พลังงาน และยานยนต์ ในปีการศึกษานี้ ก่อนที่จะนำมาถอดบทเรียนและขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสต่อไป

 

บทความก่อนหน้านี้รู้ยัง? พรุ่งนี้ดีเซลลดราคา 40 สตางค์
บทความถัดไปกลุ่มเซ็นทรัลเปิดตัว’ดอลฟิน’ ลุยตลาดอีวอลเล็ท เล็งเริ่มใช้ใบหน้าจ่ายเงินปีนี้