กรมส่งเสริมการเกษตร มั่นใจทีมครู ข เดินหน้าให้ความรู้เกษตรกร รับสิทธิซื้อ 3 สาร ใช้สารเคมีให้ถูกต้องปลอดภัย

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส และให้เกษตรกรผู้ต้องการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดต้องผ่านการอบรม และทดสอบความรู้ จึงจะได้รับสิทธิซื้อสารเคมีดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (ครู ข) กว่า 1,625 คน จากสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร 50 ศูนย์ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” ให้ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านการอบรมเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรนำความรู้ที่ได้รับทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร รวมทั้งทดสอบความรู้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับสิทธิก่อนนำไปซื้อสารเคมี 3 ชนิดต่อไป

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกคนต้องเร่งทำความเข้าใจ เพื่อให้เกษตรกรที่ต้องการรับสิทธิรับทราบขั้นตอนสำคัญ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร กับกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อน โดยนำหลักฐานประกอบด้วย บัตรประชาชนและสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินไปขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงปลูกของตน สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพาราจะต้องขึ้นทะเบียนที่ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จะเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบ ซึ่งตามเงื่อนไขเกษตรกรจะต้องได้รับสิทธิในการซื้อสารทั้ง 3 ชนิด ก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2562 นี้

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการอบรมครู ข แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรมั่นใจว่าจะสามารถส่งต่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อ ขาย และใช้ สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ให้กับผู้ขาย ผู้ซื้อ และผู้ใช้อย่างเกษตรกรให้มีความเข้าใจถึงวิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัยอย่างแท้จริง ในเบื้องต้นได้วางแผนส่งต่อความรู้ทุกด้านที่ครอบคลุมไปยังสมาชิกเกษตรกรใน ศพก. และเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีระบบการบริหารจัดการแปลงที่เป็นระบบมากขึ้น จึงจำเป็นจะต้องได้รับความรู้ความเข้าใจในการซื้อและการใช้อย่างถูกต้อง

“สำหรับข้อกำหนดที่เกษตรกรควรรู้ตามประกาศจำกัดการสารพาราควอต และไกลโฟเซต อนุญาตใช้กำจัดวัชพืช เฉพาะในแปลงปลูก พืช 6 ชนิด ได้แก่ ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ไม้ผล ส่วนคลอร์ไพริฟอส อนุญาตให้ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช เฉพาะในแปลงปลูก ไม้ดอก พืชไร่ และไม้ผล ซึ่งอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะกรณีการกำจัดหนอนเจาะลำต้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ 4 ประเภทที่ห้ามใช้เด็ดขาด ได้แก่ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ปลูกผัก และพื้นที่ปลูกสมุนไพร”   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

บทความก่อนหน้านี้เซสปรีกีวีเปิดตัวฤดูกาลใหม่ “กีวีสีทอง” จัดโรดโชว์ทั่วกรุงเทพฯ เชิญชวนสายเฮลท์ตี้ชิม ช้อป เซสปรีกีวีในราคาสุดพิเศษ พร้อมพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมายภายใต้คอนเซปท์งาน “ให้วิตามินซีต่อวันเต็ม 100% ความอร่อยเต็มคำ”
บทความถัดไป‘เอมี่ กลิ่นประทุม’ เผยเจอ ‘เขตต์’ กี่ทีก็ยังเขิน