กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกปี 2562ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

หลังจัดโครงการสร้างความเข้าใจถึงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกปี 2562 ให้กับสถานศึกษาปฐมวัย 8,345 แห่งและหน่วยงานต้นสังกัด 3,130 แห่ง ตั้งแต่ ธ.ค. 61 – มี.ค.62 ที่ผ่านมา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ฝากเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ว่า ต้องการให้นำผลไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการประเมินเชิงคุณภาพที่เน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึงนำระบบไอทีมาให้ลดภาระด้านเอกสาร

บทความก่อนหน้านี้นิวส์โน้ต : เหมือนจะจบแต่ไม่จบ
บทความถัดไป“อย. สัมฤทธิ์ผลสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้คนไทย ผ่านเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2562”