พลังที่ไม่สิ้นสุด พลังยุวเกษตรกร

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรทุกช่วงอายุ โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่ออาชีพการเกษตรให้กับเยาวชนของชาติ ให้เป็นยุวเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสภาวะผู้นำ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของภาคการเกษตรไทยในอนาคต กรมส่งเสริมการเกษตรจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่  22 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนทหารการสัตว์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกภายใต้แนวคิด “จิตวิญญาณของกลุ่มยุวเกษตรกร คือ พลังที่ไม่สิ้นสุดในการขับเคลื่อน สร้าง และพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย(Infinite Power the Spirit of 4-H club) สื่อถึงกลุ่มเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ (Head) มีใจรักและมีทัศนคติที่ดีต่อภาคการเกษตร (Heart) มีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำด้วยการทำจริง (Hand) และพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง (Health)

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการประกวดแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือและเป็นเวทีแสดงความสามารถของยุวเกษตรกรจำนวน 11 รายการ ได้แก่ 1.การประกวดคลิปวิดีโอแนะนำกลุ่มยุวเกษตรกร 2.การประกวดการผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร 3.การประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ในระดับอุดมศึกษา) 4.การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร 5.การแข่งขันการจัดสวนถาด 6.การแข่งขันเคหกิจและแปรรูปทางการเกษตร (แกงเขียวหวานไก่) 7.การแข่งขันการขยายพันธุ์พืช (ต่อกิ่งแบบเสียบข้างมะม่วง) 8.การแข่งขันกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง 9.การแข่งขันเขียนชื่อพืช แมลง สัตว์ และประมง 10.การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร 11.การประกวดเรียงเมล็ดพืชเป็นรูปภาพ นิทรรศการความรู้และผลงานของยุวเกษตรกรเพื่อให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความสำเร็จและแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรซึ่งกันและกัน ประกอบด้วยยุวเกษตรกร 9 กลุ่ม คือ กลุ่มยุวเกษตรกรตัวแทนระดับภาค 6 ภาค กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกลุ่มยุวเกษตรกรบนพื้นที่สูง

“หลักการสำคัญของการขับเคลื่อนและพัฒนางานยุวเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่ทำให้เยาวชนมีความสุขในการเรียน การกำหนดเป้าหมายร่วมเพื่อการทำงานอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร  การประเมินความสำเร็จ และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และขยายผล เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้พบเห็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ป.ป.ช.ตรวจอาหารกลางวันเด็กร.ร.สังกัดเทศบาลเมืองแม่กลองส่อพิรุธ
บทความถัดไปจับชาวลาวยึดยาบ้า 6.3 แสนเม็ด ขยายผลจับอดีตอบต.โยงแก๊งค้ายานรกข้ามชาติ