มทร.ธัญบุรี ผลิต ‘พยาบาลมืออาชีพ’ รับสังคมสูงวัยและผู้ป่วยวิกฤต

นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยแนวทางในการผลิตบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ที่มุ่งเน้น ‘การผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติการพยาบาลมืออาชีพ’ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นและสร้างความแตกต่าง สามารถให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้รับบริการอย่างมืออาชีพ  ด้วยการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในหน่วยวิกฤต รวมทั้งเน้นทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ความต้องการบริการด้านสุขภาพที่เพิ่ม สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเตรียมและผลิตกำลังคนในสาขาพยาบาลศาสตร์จึงมีความจำเป็น อย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในด้านนี้และมีแนวโน้ม จะเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเคลื่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศ ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ การทำการสอน ทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ถือเป็นกลุ่มวิชาชีพด้านสุขภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ปณิธานที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถให้บริการทางการพยาบาลแบบมืออาชีพ ปรับตัวในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข นายแพทย์ธงชัย กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 4 ปี ในคณะพยาบาลศาสตร์จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีโอกาส ทรัพยากร บรรยากาศ และเสรีภาพในการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวย ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งและบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ กับเครือโรงพยาบาลพญาไท เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางวิชาชีพการพยาบาล

ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทางการพยาบาล และร่วมมือในการจัดหาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติทางการพยาบาลที่เหมาะสม ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ ขณะเดียวกันทางเครือโรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโลฯ ยังเตรียมให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ที่ประสงค์ขอรับทุน และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของเครือ รพ.พญาไท และรพ.เปาโลฯ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 4 คนละ 1 แสนบาทต่อปี ถือเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์อย่างสมบูรณ์เพื่ออนาคตที่มั่นคง สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.nurse.rmutt.ac.th หรือสอบถาม โทร. 0 2549 3310

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อร่อยอินเทรนด์…ปลูกผักเพราะรักแม่ ตะลุยสวนผักโอ้กะจู๋ สาขา7 เปิดเมนูพิเศษ คอมโบเฮลท์ตี้
บทความถัดไปทำอย่างไร เมื่อเสี่ยง ‘เอชไอวี’