เกษตรฯ เปิดเวทีรวมพลเกษตรกรแปลงใหญ่ ศพก. และ young smart farmer ทั่วประเทศกว่า 2,000 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ และ young smart farmer ปี 2562 โดยมีเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐเข้าร่วมกว่า 2,000 คน ทั่วประเทศ หวังกระตุ้นพลังการขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (young smart farmer) ให้มีความเข้มแข็งในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งในทุกมิติของการพัฒนา

นายอลงกรณ์  พลบุตร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ และ young smart farmer ปี 2562 ว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งระดับเครือข่ายมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะเครือข่ายแปลงใหญ่ ศพก. และ young smart farmer ที่ถือเป็น 3 กลไกสำคัญมีส่วนในการผลักดันภาคเกษตรให้เข้มแข็ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการยกระดับอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคง ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายเกษตรกรและเครือข่ายตลาดเข้าด้วย พร้อมกับส่งเสริมการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ระบบดิจิทัล และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกในการทำเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับยุคสมัยให้มากขึ้น

นายสำราญ  สาราบรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ และ young smart farmer ปี 2562 ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสรุปผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ รวมไปถึงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (young smart farmer) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสรุปบทเรียนร่วมกัน นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนให้สามารถเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มแปลงใหญ่อื่น ๆ ต่อไปได้

ส่วนการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนดำเนินการให้ภาคเกษตรเข้มแข็ง นอกจากเครือข่ายการทำงานระหว่างกันแล้ว การให้ความสำคัญจากรุ่นสู่รุ่นในภาคการเกษตรจะสามารถตอบโจทย์ภาคเกษตรต่อไปได้ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้วางกลไก 3 เครือข่ายเกษตรกร เป็นหลักในการปฏิรูปภาคเกษตร โดยใช้ศักยภาพของเกษตรกรที่เป็นแกนนำทั้งแปลงใหญ่ ศพก. และ young smart farmer ที่ปัจจุบัน มีมากกว่า 5,000 แปลง รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในภาคการเกษตร

“อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ค่อนข้างมีการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มกันซื้อ รวมกลุ่มกันขาย และสามารถทำตลาดได้ดีขึ้น แต่สิ่งที่กรมฯ คาดหวังต่อไปก็คืออยากให้เกษตรกรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เข้มแข็งให้มากขึ้น ไม่เฉพาะแต่กับกลุ่มแปลงใหญ่ ศพก.และ young smart farmer เท่านั้น แต่อยากให้มองการเชื่อมโยงเครือข่ายไปถึงเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรทั้งระบบได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากเกษตรกรสามารถทำได้ก็จะทำให้ภาคการเกษตรระดับมหภาคมีความเข้มแข็งและเป็นรากฐานสำคัญให้กับประเทศต่อไปอย่างยั่งยืนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชลประทานบึงกาฬระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงเต็มที่ หลังมีน้ำไหลเข้าอ่างจำนวนมาก
บทความถัดไป‘แอ๊ด คาราบาว’ แต่งเพลงเชียร์ ‘อนุทิน’ หนุน ‘กัญชา’ ทางการแพทย์-สร้างรายได้