คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.20 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference on Interactive Collaborative Learning และ 48th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล กล่าวรายงาน

ซึ่งได้รับเกียรติจาก Michael E. Auer, General Chair, Germany และ Hanno Houtsch, IGIP President, Germany และ ICL2019 Conference Chairs เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Professor Stefan Vorbach, Vice-Rector Technical University Graz, Austria ดร.อดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Prof. Dr. Phys. Doru Ursutiu, IAOE Past President, Romania และ Xavier Fouger, Dassault Systemes, Senior Director Global Academia Programs ณ โรงแรม InterContinental Bangkok  ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยทั่วโลกที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การศึกษาในแนวทางที่ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กัน การสอนด้านวิศวกรรม และการศึกษาสมัยใหม่ ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและศาสตร์แห่งการสอนสมัยใหม่ระหว่างนักวิจัยไทยกับนานาชาติ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบรอบ 60 ปี และครบรอบ 50 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เป็นการประชุมวิชาการที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติที่มีนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาจากทั่วโลกเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยกับเครือข่ายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานและสมาคมต่างๆ ได้แก่ International Association of Online Engineering (IAOE), International Society of Engineering Pedagogy (IGIP), IEEE Education Section, และ IEEE Thailand Chapter ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 22nd International Conference on Interactive Collaborative Learning และ 48th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมInterContinental Bangkok กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมเชิงปฏิบัติการจากนักวิจัย นักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก การจัดนิทรรศการ และการแสดงผลงานทางวิชาการต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งในการจัดประชุมวิชาการะดับนานาชาติในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกอีกด้วย

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผบก.น.8 เผยบ่ายวันนี้ญาติลันลาเบลเข้าพบแพทย์จุฬาฯ
บทความถัดไปสืบจังหวัดอยุธยาจับพ่อค้าหัวใส ซ่อนยาไอซ์ไว้ในกีต้าร์โปร่ง