ธ.ก.ส. ศูนย์กลางทางการเงินครบวงจรของภาคชนบท ยกระดับเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

กว่า 53 ปี ที่ธ.ก.ส.ได้ทำงานและดูแลภาคชนบทไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้มีความสุข และอยู่ดีกินดี โดยยึดมั่นในการดำเนินงานที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ ธนาคาร/พนักงาน ลูกค้ารวมทั้งชุมชนและเครือข่าย ในทั้ง 3 มิติ คือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน” ผ่านนโยบายเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือตั้งแต่เกษตรกรฐานรากที่มีรายได้น้อย มีปัญหาหนี้นอกระบบ ขาดความสามารถในการแข่งขันให้แข่งขันได้ โดยผ่านนโยบายสำคัญต่างๆคือ

ธ.ก.ส. เคียงคู่  ช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรรายย่อย ผ่านมาตรการลดภาระหนี้ ขยายเวลาชำระหนี้ให้เกษตรกร ช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อยหรือหนี้นอกระบบ เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นธรรม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้เสริม พร้อมทั้งบ่มเพาะนักธุรกิจเกษตร ทายาทเกษตร และเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็น Smart Farmer

ธ.ก.ส.รู้ค่า  การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มาเป็นแนวทางการพัฒนา สนับสนุนสินเชื่อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สู่มาตรฐาน เชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์การเกษตรทั้งแบบ online และเครือข่ายประชารัฐ รวมทั้งส่งเสริมความรู้สู่การพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งใน 4 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นชุมชนเชิงนิเวศน์ ชุมชนท่องเที่ยว

ธ.ก.ส. รู้ใจ  เป็นที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดลูกค้าดุจญาติมิตร ธ.ก.ส. มุ่งพัฒนาพนักงานเพื่อยกระดับสู่การเป็นที่ปรึกษาที่รู้ใจในทุกเรื่องของลูกค้า พร้อมพัฒนาบริการทางการเงินที่สะดวกสบาย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์การใช้งานทุกไลฟ์สไตล์

ธ.ก.ส. สร้างภูมิคุ้มกัน  สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรด้วยการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อส่งเสริมการออมในระยะสั้นและระยะยาว เช่น เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เงินออมทวีสุข กองทุนการออมแห่งชาติ และเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต เป็นต้น นอกจากนั้นยังให้ความรู้ทางการเงินและเทคโนโลยีดิจิตอลแก่เกษตรกร เพื่อให้รู้เท่าทันภัยทางการเงินและกลโกงต่างๆ

ธ.ก.ส.พร้อมแล้วที่จะยกระดับตัวเองให้เป็นมากกว่าธนาคารเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คอฟฟี่เบรก : กลัวไม่เห็น
บทความถัดไป‘ฟอร์ด เส้นทางสีแดง’-คณะยื่นหนังสือ ปธ.ศาลฎีกา ร่วมให้ความเป็นธรรม ‘ผู้พิพากษาคณากร’