รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี จำนวน ๔๕ ราย ตลอดจนมอบสัญญาแก้ไขสัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดเพชรบุรี ให้กับเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค จำนวน ๕๕ ราย ณ ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ร้อยเอก ธรรมมนัส กล่าวว่า ต้องแสดงความยินดีกับเกษตรกร ในจังหวัดราชบุรีที่ได้รับ ส.ป.ก.๔-๐๑ ทั้ง ๔๕ ราย และ กลุ่มเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค ที่ ส.ป.ก.ได้มอบสัญญาแก้ไขสัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๕๕ ราย ซึ่งต่อไปเกษตรกรจะไม่ได้แค่ที่ดินเพียงอย่างเดียว ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาชีพ ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและไม่ละทิ้งที่ดินของตนเอง

โดย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส.ป.ก. เปิดเผยว่า ในส่วนของส.ป.ก. ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชน ในพื้นที่ ๕ อำเภอ ๑๒ ตำบล ๔๔ หมู่บ้าน เนื้อที่ ๕๕,๓๒๓ ไร่ ประกอบด้วย อำเภอท่ายาง, ชะอำ, เขาย้อย, หนองหญ้าปล้อง โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ทั้งที่ทำกินและที่อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ จำนวน ๒,๑๕๙ ราย ๒,๙๙๕ แปลง เนื้อที่ ๓๘,๒๘๖ ไร่ ในที่ดินเอกชน ๑๔๒ ราย ๒๘๔ แปลง เนื้อที่ ๒,๐๐๒ ไร่ และที่บริจาค ๑ ราย ๑ แปลง เนื้อที่ ๔๔ ไร่ รวมจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรทั้งสิ้น ๒,๓๐๒ ราย ๓,๒๘๐ แปลง ๔๐,๓๓๒ ไร่

“สำหรับในวันนี้ ส.ป.ก. ได้จัดให้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
(ส.ป.ก.๔-๐๑) ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี จำนวน ๔๕ ราย และมอบสัญญาแก้ไขสัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดเพชรบุรี ให้กับเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค จำนวน ๕๕ ราย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมามอบหนังสืออนุญาตฯและสัญญาเช่าซื้อที่ดินฯ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความภูมิใจ รู้สึกหวงแหนในที่ดิน พร้อมที่จะประกอบสัมมาชีพ โดยส.ป.ก.จะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกร ปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เข้าสู่เกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น”

ต่อมาในช่วงบ่าย รมช.กษ. พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมกิจกรรมและพบปะกลุ่มเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค ซึ่งได้รับการจัดสรรที่ดินจาก ส.ป.ก.เพชรบุรี โดยใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินสมทบเข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการเช่าซื้อ ในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พุทธิพงษ์ ชี้ สัปดาห์หน้ารู้ ชื่อ ประธาน กมธ.ศึกษา รธน. ลั่นมาจาก พปชร. เท่านั้น
บทความถัดไปท่านเห็นขยะกระทงในลำน้ำหลังวันลอยกระทงแล้วท่านคิดอย่างไร