ทูลกระหม่อมเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ทูบีนัมเบอร์วัน” และทรงติดตามความก้าวหน้า 18 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ทูบีนัมเบอร์วัน” ประจำปี 2563 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ทรงมีพระดำริให้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทรงติดตามผลการสนับสนุนและผลการดำเนินโครงการรวมทั้งเพื่อพระราชทานแนวทางการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมประชาสัมพันธ์และกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังทรงมีพระประสงค์ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของทุกภาคส่วนซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการ

โครงการ TO BE NUMBER ONE ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 ซึ่งมีอายุครบ 18 ปีในปี 2562 นี้ ผลสำเร็จของโครงการฯปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ จำนวน 28,960,947 คน และสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จำนวน 323,941 คน รวมทั้งสิ้น 29,284,888 คน มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจฯ เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ ทั้งสิ้น 71,501 แห่ง มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตามแนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาEQ” 9,850 แห่ง เพิ่มขึ้น 153 แห่ง มีศูนย์เพื่อนใจฯ ในห้างสรรพสินค้าเขต กทม.และปริมณฑล 4 แห่ง มีผู้มาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 93,146 คน โดยผู้เข้ารับการบำบัดระบบสมัครใจในหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น 32,868 ราย ร้อยละ 81 ไม่กลับไปเสพซ้ำภายใน 1 ปี และมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งองค์ประธานมูลนิธิโครงการฯทรงห่วงใยสมาชิกและครอบครัว ได้พระราชทานเงินสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประสบภัยจากเหตุคลื่นยักษ์สึนามิที่ประเทศอินโดนีเซีย และได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่สมาชิกฯ ด้วย

ทั้งนี้ในปี 2563 กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานหลักดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ให้สถานบริการในสังกัด ชักชวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดทุกคนเป็นสมาชิกโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” เพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ซึ่งจะช่วยป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ประกันสังคมแนะ “ผู้ประกันตน” พก “บัตรประชาชน” ใบเดียว เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาได้ทุก รพ.
บทความถัดไปพ.ต.อ.ขับเบนซ์ยิงปืนขู่จยย.ดอดพบตร.ทุ่งมหาเมฆแต่เช้ามืด