อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัลบริษัทหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 5 พ่วงรางวัล Rising Star Sustainability ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น

อีสท์ วอเตอร์  ปลื้มติด  1  ใน  98 บริษัทหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562  ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 พ่วงรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำดำเนินงานอย่างโปร่งใสและรับผิดชอบสังคม

 บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์  (EASTW)  ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment 2019 : THSI ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน SET Awards 2019 โดยอีสท์ วอเตอร์ เป็น 1 ใน 98 บริษัทหุ้นยั่งยืนและเป็นปีที่ 5  ติดต่อกัน ซึ่งอีสท์ วอเตอร์อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 10,000 – 30,000 ล้านบาท เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อเป็นทางเลือกของนักลงทุน ที่คำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

นอกจากนี้อีสท์ วอเตอร์ ยังได้รับรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท เป็นผลมาจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างแพร่หลาย

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์  (EASTW) กล่าวว่า “จากสองรางวัลในปีนี้แสดงให้เห็นว่าอีสท์ วอเตอร์ (EASTW)  ให้ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง มุ่งมั่นพัฒนาสาธารณูปโภคด้านน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เดินหน้าชน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 : โรคเลื่อน : โดย ทรงพร ศรีสุวรรณ
บทความถัดไปนักตบลูกยางมึน! สนามแข่งยังไม่เรียบร้อย โรงแรมยังทำไม่เสร็จ