เจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพทั่วไทย ทั่วโลก 20 ม.ค.2563 ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก

เมื่อเร็วๆนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ” โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมชมนิทรรศการการประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ รับฟังการขับร้องบทเพลงเทิดเกียรติคุณ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยกลุ่มศิลปิน ดารา และนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ราชพฤกษ์ โดยน้องๆนักเรียนนักศึกษาได้กล่าวเชิญชวนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบธงสัญลักษณ์และรูปภาพพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ให้กับนายกรัฐมนตรี

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการเสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ในปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ และในการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ได้มีมติให้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่นภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพและจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 มกราคม 2563 พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นพระเถระที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ ทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ที่ประชุมมหาเถรสมาคม

 

ได้รับทราบการรับรองและการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต ขององค์การยูเนสโก โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ มีกิจกรรมดังนี้

1.จัดกิจกรรมศาสนพิธี หรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ ในวันครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ อาทิ การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิวิปัสสนา ตามธรรมเนียมและความเหมาะสมของแต่ละวัด ๒. จัดกิจกรรมศาสนพิธีหรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพตลอดช่วงวาระปีแห่งการเฉลิมฉลอง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละวัด

อีกทั้ง ยังได้จัดกิจกรรมด้านศาสนา ดังนี้ 1. พิธีประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ พร้อมกันทั่วประเทศส่วนกลาง กรมการศาสนา จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยกราบทูลอาราธนาพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-ปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ณ วัดที่จังหวัดกำหนด และวัดที่จัดกิจกรรมจัดพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยอาราธนาเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุต/มหานิกาย เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานฝ่ายฆราวาส โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ

2.กิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ทั่วไทย ทั่วโลก ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 18.15 น. พร้อมกันทั่วประเทศ มีการให้ความรู้ประชาชนเรื่องการฝึกสมาธิก่อนเวลา เพื่อปลุกกระแสสมาธิในจิตใจของผู้คนเพื่อสันติภาพและสันติสุขในสังคมไทย

ในส่วนกลาง กรมการศาสนาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนาอาทิ วัดปทุมวนาราม วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคอาทิวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร (ธ) จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าสุทธาวาส (ธ) จังหวัดสกลนคร วัดไชยมงคล จังหวัดอุบลราชธานี วัดนิโรธสังฆาราม จังหวัดยะลาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ วัดไทยในต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งวัดไทยในต่างประเทศร่วมจัดกิจกรรม

นอกจากนี้ ยังจัดทำองค์ความรู้ โดยจัดพิมพ์หนังสือ จำนวน 6 เล่ม, จัดทำสารคดีชุด “ตามรอยธุดงควัตร หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”, จัดทำแผ่นวีดิทัศน์ “ชีวิตพระป่า” ในภาคภาษาอังกฤษ เผยแพร่ไปยังสถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา, การจัดนิทรรศการเผยแพร่ชีวประวัติ ผลงาน และหลักคำสอนของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำเนื้อหานิทรรศการ มอบให้วัดและหน่วยงานต่างๆ ทุกกิจกรรมในการเฉลิมฉลองฯ ดำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศ, จัดกิจกรรมสมาธิหรือเจริญจิตภาวนา สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน, จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับส่งเสริมสันติภาพและความยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๓, จัดทำบทเพลงเทิดเกียรติคุณ, จัดทำเว็บไซต์ www.luangpumun.dra.go.thเผยแพร่ชีวประวัติ ปฏิปทา ผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765

 

บทความก่อนหน้านี้ผงะ! พบโครงกระดูกหลังบ้าน’ไอซ์ หีบเหล็ก’ วัตถุทับ ถ่วงดัมเบลพันโซ่ล็อกกุญแจ
บทความถัดไป‘ครู’ ของณัฏฐพล ปลื้มลูกศิษย์เป็น รมว.ศธ. ขอให้ใช้ความสามารถ แก้ปัญหาการศึกษา