ปธ.กมธ.แรงงาน เปิดสัมมนาแนวทางขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทย ปรับตัวอย่างไรหลังยุคโควิด -19

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เปิดการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุคโควิด – 19 : การปรับตัวของแรงงานทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน” ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนของทุกภาคส่วนทั้งในระยะกลางและระยะยาว กำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมแก่ตลาดแรงงานรับมือวิกฤติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่าน ยุคโควิด – 19 : การปรับตัวของแรงงานทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน”ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย โดยเป็นการสัมมนาผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อรองรับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ผู้สนใจสามารถรับชมได้ทาง ระบบ Zoom หรือคลิ๊กได้ที่ https://www.facebook.com/labourcluster/videos/259979325304540/

Advertisement

โอกาสเดียวกันนี้มี นายจรินทร์ จักกะพาก รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน กล่าวรายงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย โดยพลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในประเทศ แรงงานไทยในต่างประเทศ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ การให้สวัสดิการ การประกันสังคม ความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานอย่างยั่งยืน

รวมทั้งประสานกับองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ ประชาคมภายในประเทศและนานาชาติเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรักการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจดังกล่าวคณะกรรมาธิการได้กำหนดบทบาทในการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด -19 ในประเด็นการปรับตัวของแรงงานทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืนว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

สำหรับการสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ร่วมกับศูนย์ประสานงานวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของการทำงานของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด – 19 ในประเด็นของการปรับตัวของแรงงานทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน รวมทั้งการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลและความคิดเห็นจากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อการปรับตัวของแรงงานทุกกลุ่มทุกช่วงวัยและการวางแผนของทุกภาคส่วนในระยะกลางและระยะยาว พร้อมทั้งร่วมกันแสวงหาแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือ

ต่อวิกฤติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image