‘พระเทพเสนาบดี’ เจ้าคณะจ.ลพบุรี ร่วมปลูกผักจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี – พช.ลพบุรี ร่วมปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ณ ศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แห่งที่ 2

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ผู้อำนวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ) เป็นประธานนำคณะสงฆ์ ส่วนราชราชการ และศิษยานุศิษย์ นำโดย

นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นางสาวอังศุมาลิน จินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นางบัณฑิตา หมื่นพรหม พัฒนาการอำเภอเมืองลพบุรี และเจ้าหน้าที่ ปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ณ ศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

Advertisement

ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แห่งที่ 2 ได้น้อมนำหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างอาชีพและรายได้ อาทิเช่น

– โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ มีความปลอดภัยในอาหารและรักษาสิ่งแวดล้อม

– โครงการทำนาเพื่อเป็นอาหาร ด้วยวิธีการโยนกล้า ซึ่งประหยัดต้นทุน และลดแรงงาน เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาจากการลงมือปฏิบัติจริง

– โครงการเรียนรู้การทำไข่เค็มดินสอพองตำรับเมืองลพบุรี

– โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพืชใช้สอย ไม้ผล ป่าเศรษฐกิจ และพืชผัก

– โครงการเรียนรู้พลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ มีการเรียนรู้การนำพลังงานแสงอาทิตย์ มาผลิตเป็นไฟฟ้าใช้ในโรงเรียน และเพื่อการเกษตร เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้กลาง

– โรงงานแปรรูปนำผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ อาทิ กล้วยฉาบ และกล้วยตาก

– โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อปลูกจิตสำนึกในการสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดี

ในการนี้นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดลพบุรี ได้ถวายเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับพระเทพเสนาบดีและคณะสงฆ์ จำนวน 150 ซอง

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image