การศึกษา พัฒนาคน พัฒนาชาติ

เทคโนโลยีจะก้าวไกลไปเพียงใด โลกจะเปลี่ยนผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย สิ่งที่สำคัญและไม่เคยหายไปกับกาลเวลา คือ “การศึกษา” นักปรัชญาคนสำคัญของโลกหลายคน ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ไม่ต่างกันมากนัก โดยสรุป การศึกษา หมายถึง การอบรมคนให้เป็นพลเมือง ให้มีความเจริญงอกงาม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาดี นับได้ว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ในการพัฒนาสังคมและคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม ให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพ และมีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต การศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกวัย

เช่นเดียวกับ โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดเขาสาป) จังหวัดระยอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เห็นความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต จึงได้จัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาสงเคราะห์ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่สามเณรซึ่งเป็นเยาวชนด้อยโอกาสมาเป็นเวลา 35 ปีแล้ว โรงเรียนมงคลวิทยา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2514 ตั้งอยู่และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวัดเขาสาป เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และให้การอุปถัมภ์นักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ยังปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมนำวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพระภิกษุสามเณร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนมงคลวิทยาได้ผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติ โดยยึดมั่นในเป้าหมายและปณิธานที่ว่า “เราตั้งใจทำโรงเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อเด็กยากจน” จากความมุ่งมั่นตั้งใจของโรงเรียนมงคลวิทยาที่จะพัฒนากำลังของชาตินี้ ทำให้ บริษัท พีทีที โกล บอล เคมิคอล (จำกัด) มหาชน หรือ GC เข้าไปร่วมพัฒนาโมเดลการศึกษาโรงเรียนมงคลวิทยา พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเยาวชนด้อยโอกาสให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

Advertisement

“ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี GC ได้ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาแก่สามเณรซึ่งเป็นเยาวชนด้อยโอกาสของโรงเรียนมงคลวิทยา (วัดเขาสาป) กว่า 1,600 คน และตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน มีสามเณรที่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้รวมจำนวน 373 คน โดย GC และบริษัทในกลุ่มร่วมกับโรงเรียนในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสามเณร และจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ เรายังมอบอุปกรณ์การศึกษา สนับสนุนงบประมาณในการจ้างบุคลากรครูต่างชาติ และส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ โดยได้นำสถาบันกวดวิชามาร่วมพัฒนาการเรียนการสอนด้วย นับเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังกล่าว สามารถทำให้สามเณรได้รับการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น เป็นการเติมเต็มอนาคตของคนและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป” ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC ได้กล่าวไว้เมื่อวันที่เดินทางไปมอบทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์การศึกษาด้วยตนเองที่โรงเรียนมงคลวิทยา โดยมีพระอาจารย์วิทยา จิตฺตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) เป็นผู้แทนรับมอบ

นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งขององค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และตอกย้ำให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยการลงมือปฏิบัติ แต่จะดีแค่ไหน หากเราทุกคนที่มีกำลังพอ ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการส่งเสริมการศึกษาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการดำรงชีวิตของตนไปจนถึงการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติสืบไป

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image