บิ๊กป้อมประชุมแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ เร่งโครงการแหล่งน้ำตำบล

วันที่ 17 ก.ค. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้า ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ประเด็นที่19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำ เชิงลุ่มน้ำ ,การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ(การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า) ให้ทัดเทียมกับระดับสากล รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีระบบนิเวศที่ดี และรับทราบผลการประเมินแผนงาน/โครงการในแผนแม่บทฯน้ำ ตั้งแต่ปี61-65 ได้แก่การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ,การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ,การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ,การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำ ,การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และการป้องกันการพังทลายของดิน รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

จากนั้น คณะอนุกรรมการฯ รพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่6 เพื่อเสนอไปยัง กนช.และ UNDP ตามลำดับ ,เห็นชอบ แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ 20 ปี และ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

พล.อ.ประวิตร กำชับ สทนช.ให้ติดตามและเร่งรัด การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯน้ำ ทั้ง6 ด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯน้ำ20 ปี พร้อมทั้ง เน้นย้ำให้กระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ สทนช.ทราบ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้ง และน้ำเสีย ทั้งระบบ เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างจริงจัง รัฐบาลยืนยันพร้อมให้ความช่วยเหลือ ปชช.ทุกพื้นที่ ทั่วถึง อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ มีโครงการแหล่งน้ำใต้ดินทุกตำบลๆละหนึ่งแห่ง โดยมุ่งให้ ปชช.มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ น้ำมีคุณภาพ เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม รองรับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ ให้เติบโต และยั่งยืน ตลอดไป

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image