เคหะฯ เร่งลดก๊าซเรือนกระจก

การเคหะแห่งชาติ มุ่งมั่นลดตัวการก่อภาวะโลกร้อน จัดสัมมนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกในภาคที่อยู่อาศัย ระดมผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้

นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ในฐานะการเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง จึงให้ความสำคัญและสนับสนุนแนวคิดและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ตัวการทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในภาคที่อยู่อาศัยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จึงได้จัดงานสัมมนา “แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคที่อยู่อาศัย”

นอกจากเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“การเคหะแห่งชาติ ได้พัฒนาการออกแบบที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยนำแนวคิดชุมชนน่าอยู่ น่าสบายอย่างยั่งยืน มาใช้ ตลอดจนขยายเครือข่ายความร่วมมือไปสู่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง” นายนพดลกล่าว

Advertisement

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีผลต่อ Climate Change ซึ่งเกิดจากการใช้พลังงานฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรมและขนส่ง รวมทั้งการผลิตวัสดุก่อสร้างหลากหลายชนิดจากภาคที่อยู่อาศัย จากกระบวนการผลิตต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดทำโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย หรือโครงการบ้านเบอร์ 5 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน และร่วมกับ กฟผ. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินโครงการบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก เป็นการลดก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศไทย

ทั้งนี้ การสัมมนาครั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ดร.กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บรรยายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่ออาคารที่อยู่อาศัย ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์ หัวหน้าหน่วยวิจัยอนาคตและนโยบายเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง แนวทางการปรับตัวด้านเมืองกับภาคที่อยู่อาศัย และนายวิชัย รายรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) บรรยายเรื่อง Sustainable Building

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image