อพช.มอบโล่รางวัลการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ศิลปิน OTOP 28 ราย

อพช.มอบโล่รางวัลการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ศิลปิน OTOP 28 ราย ผู้อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็คเมืองทองธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดผ้า สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินจำนวน 75 รางวัล และมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปิน OTOP ประจำปีงบประมาณ .. 2563 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นผู้อนุรักษ์สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้ร่วมอนุรักษ์ ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานการสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ทรงคุณค่าอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง จำนวน 28 ราย โดยมีคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการฝึกฝนพัฒนาฝีมือในการสร้างสรรค์ผ้า และสามารถอนุรักษ์ผ้าไทยให้ดำรงไว้ในแผ่นดิน ทุกท่านการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ในวันนี้ ล้วนทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจ จนสามารถทอผ้าให้มีคุณภาพเป็นเลิศ และพัฒนาฝีมือจนเป็นที่หนึ่งของแต่ละจังหวัด

ขอบคุณทุกท่านที่รักในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทยซึ่งเป็นมรดกสืบทอดต่อๆ กันมา เราทุกคนล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงรื้อฟื้นมรดกไทยในทุกแขนงแล้วพัฒนามาเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งรัฐบาลก็ได้ต่อยอดเผยแพร่ต่อโดยการเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนที่มีความสนใจร่วมกัน มาสร้างงานเป็นกลุ่ม OTOP ผลิตสินค้าในรูปแบบต่างๆกันออกไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ที่ทางสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน รณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องคนไทย ให้ความสำคัญในเรื่องของการใส่ผ้าไทย เพื่อรักษาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และสืบต่อภูมิปัญญาแห่งศิลปหัตถกรรมไทย และเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ทางท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของท่าน ได้เห็นความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมสิ่งที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พยายามรื้อฟื้นต่อลมหายใจให้ผ้าไทยยังคงอยู่มาถึงวันนี้ ด้วยมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 มิ. ให้ถือว่ามาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทย ตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

อีกทั้งยังให้ทุกกระทรวงสร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายแก่ส่วนในราชการในสังกัด รวมถึงจัดทำแผนงานในการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง เพื่อสร้างค่านิยมและการตระหนัก รับรู้ รักษามรดก อัตลักษณ์ภูมิปัญญาของไทย และอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาผ้าไทยเพื่อเป็นสินค้าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่หากคนไทยพร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันทั้งประเทศ จะช่วยเป็นการส่งเสริมการทอผ้าในชุมชนสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการว่างงาน ลดปัญหา การย้ายถิ่นฐาน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ ถ้าคนไทยร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าไทยอย่างน้อย คนละ 10 เมตร หากสตรี 35 ล้านคน ใส่ผ้าไทยคนละ 10 เมตร รวม 350 ล้านเมตร เมตรละ 300 บาท เราจะช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนทันที 105,000 ล้านบาท สร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ก่อเกิดรายได้ และลูกหลานคนรุ่นใหม่ ก็จะได้เรียนรู้  เข้าใจ และซาบซึ้งต่อเอกลักษณ์ผ้าไทยในประเภทต่างๆ

ในส่วนของโครงการศิลปิน OTOP” นั้นดำเนินการเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยดำเนินการคัดเลือกศิลปิน OTOP” จากทั่วประเทศที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับ ด้านคุณภาพและมาตรฐาน อย่างกว้างขวาง สำหรับปี2563 นี้ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 28 คน จาก 18 จังหวัด

การได้รับคัดเลือกเป็นศิลปิน OTOP ไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่องแสงสว่างไสวในหัวใจของคนไทย เพราะผลงานที่ท่านรังสรรค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศ ผมขอยกย่อง ศิลปิน OTOP ทุกท่าน ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาของชุมชนที่ทรงคุณค่าไม่เพียงแต่ชุมชน มีความภาคภูมิใจ หากแต่ท่านยังเป็นผู้ที่เป็นเหมือนแม่พิมพ์ที่จะเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์  สืบสาน ภูมิปัญญาดำรงไว้ในแผ่นดิน ขอให้ทุกท่านมีความภาคภูมิใจ และสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาอันเป็นมรดกนี้ให้คงอยู่สืบไปนายสุทธิพงษ์กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้ งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2563” มีทุกวันถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 21.00 . อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี  พิเศษวันสุดท้าย ลุ้นรางวัลใหญ่มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท  

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผู้อ่านมติชน 95% เชื่อ กมธ.เรียกรับประโยชน์จากหน่วยงานราชการ แลกไม่ถูกปรับลดงบประมาณ
บทความถัดไป‘วิชา’ ย้ำ ‘บิ๊กแป๊ะ’ ให้คำมั่นลูกผู้ชาย-ลงนามข้อตกลง จะเปลี่ยนแปลงให้สั่งฟ้องคดีบอส