“จุติ” ย้ำภารกิจพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์ มุ่งกิจกรรมปลูกฝังทำความดี มีจิตอาสาให้เด็ก

กิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อปลูกฝังการทำความดีมีจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปากเกร็ด โดยมีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภริยา รวมทั้งคณะรัฐมนตรีร่วมงาน

นายจุติ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” เพื่อปลูกฝังการทำความดี มีจิตอาสาให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การมอบถุงปันสุข (สิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน) อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับตัวแทนเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามมาตรฐานแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงการอุปการะเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะยากลำบากและประสบปัญหาทางสังคม หรือครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความสามารถและความถนัดจนถึงระดับสูงสุด มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ กีฬา ดนตรี ศิลปะ และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวางรากฐานให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกด้านตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัด ซึ่งจะส่งผลให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้ในอนาคต

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานในสังกัด ดย. มีภารกิจให้การรับอุปการะเด็กชายอายุระหว่าง 6 – 18 ปี ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ประสบปัญหาสังคม ครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม

ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะจำนวน 265 คน มีอายุระหว่าง 6 – 10 ปี จำนวน 90 คน อายุระหว่าง 10 – 14 ปี จำนวน 65 คน และอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 110 คน กำลังศึกษาในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา จำนวน 142 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 49 คน ระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 24 คน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon