นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ อบต.โพนงาม ปลูกจิตอาสาเด็ก เยาวชน ช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ…เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย สามารถช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิกในชุมชน จนนำไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอย่างยั่งยืน

นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” จัดโครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จำนวน 60 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมกลุ่มการคิดนวัตกรรมทางสังคม การเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม และบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จากการบรรยายในหัวข้อศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วยปลูกฝังความคิดเรื่องจิตสาธารณะ สร้างจิตอาสา พัฒนาสู่การเป็นผู้ให้ กิจกรรมกลุ่มการคิดนวัตกรรมทางสังคม เป็นพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม เพื่อร่วมแก้ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ ชุมชน เสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงาน ให้เกิดบูรณาการในพื้นที่ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตรงตามสภาพปัญหา

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยการขุดลอกท่อระบายน้ำ เป็นการทำงานร่วมกันของเครือข่ายในชุมชน ทำให้สภาพแวดล้อมในชุมชนดี น่าอยู่อาศัย และกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทำให้ครอบครัวกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับกำลังใจ สามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม มีเครือข่ายในชุมชนคอยช่วยเหลือดูแล

พลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมจะเป็นพลังร่วมกันดูแลชุมชนให้เข้มแข็งและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อันวาร์ จี้ รบ.เร่งเจรจา “คดีโฮปเวลล์”ลดหนี้ หลังดอกเบี้ยพุ่ง 2.4 ล้านบาท ต่อวัน
บทความถัดไปสุดอลังการ! อาณาจักรธุรกิจ 600 ล้าน ‘ธัญญ่า-เป๊ก’ เบื้องหลังโลเกชั่น ‘ละคร-หนัง’ ดัง