9 ก.ย.วันสุดท้าย รับสมัคร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ “เฉลิมชัย”ย้ำรีบตัดสินใจเพราะสร้างประโยชน์ให้เกษตรกร

รมว. กระทรวงเกษตรฯ “เฉลิมชัย” ย้ำเกษตรกรรีบตัดสินใจยื่นใบสมัคร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่และจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล ชี้ 9 ก.ย.เป็นรับสมัครเป็นวันสุดท้าย พร้อมชี้เป็นโครงการสร้างประโยชน์โดยตรงให้เกษตรกร    

นายเฉลิมชัยชัย ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดรับสมัครเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล โดยกำหนดเป้าหมายเกษตรกร 64,144 ราย หรือ 16 รายต่อตำบล และมีเป้าหมายการจ้างงานเกษตรกร 32,072 ราย หรือ 8 รายต่อตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด มาตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม และสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 9 กันยายนนี้

“เนื่องจากในวันที่ 9 กันยายน จะเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครเกษตรกร ดังนั้นเกษตรกรที่กำลังตัดสินใจให้รีบยื่นใบสมัครตามช่องทางที่กำหนด ด้วยโครงการดังกล่าวที่กระทรวงเกษตรและสหกกรณ์ดำเนินการในครั้งนี้ ถือว่าจะช่วยในการพัฒนาอาชีพและสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรโดยตรง โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่จะมากถึง 192,432 ไร่ ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อราย เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพทำเกษตรกรรมยั่งยืน และมีแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่”

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า  คุณสมบัติเกษตรกรที่สามารถเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี และมีสัญชาติไทย พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร เช่น บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ  เจ้าของเอกสารสิทธิ

พร้อมกันนี้ ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีการลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือในหนังสือยินยอม  และสุดท้าย ผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล ต้องเป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ

นอกจากนี้ ต้องไม่เป็นข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง กรมที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชน ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  และไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

“สำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ พร้อมกันนี้เกษตรกรสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=tqt9UkzD4Tc&feature=youtu.be ” นายเฉลิมชัยกล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ครูลูกกอล์ฟ ตั้งคำถามสื่อคดีน้องชมพู่ ด้านชาวเน็ตประกาศแบนลุงพล
บทความถัดไปพ่อเฒ่า 76 เลือดร้อน หนุ่มรุ่นหลานเมาแล้วปีนเกลียว คว้าเหล็กตีสวนท้ายทอยดับคาที่