ยผ. แก้ปัญหาผังเมืองอย่างเป็นระบบเปิดพื้นที่ตาบอดวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

วันนี้ (21 กันยายน 2563) เวลา 10.30 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกัน ในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยอง บริเวณหนองมะหาด ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นภารกิจหนึ่งที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายในการพัฒนาและแก้ปัญหาผังเมืองอย่างเป็นระบบ ด้วยการสร้างโครงข่ายคมนาคม เปิดพื้นที่ตาบอดให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดิน และสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกที่ดีและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ซึ่งเจ้าของที่ดินในโครงการฯ ยอมปันส่วนที่ดินและมีอัตราการเข้าร่วมโครงการฯ ที่สูงถึง 100%

สำหรับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหนองมะหาด ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นความร่วมมือระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลทับมา โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการในเขตผังเมืองรวมเมืองระยอง พ.ศ.2549 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) มีพื้นที่โครงการประมาณ 24 ไร่ 2 งาน 97.7 ตารางวา จำนวนแปลงที่ดิน 16 แปลง เจ้าของที่ดิน 14 ราย กรมได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 20.74 ล้านบาท ในการก่อสร้างถนนโครงการตามผังเมืองรวม ขนาดเขตทาง 12.00 เมตร ความยาวประมาณ 380 เมตร เชื่อมระหว่างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 กับถนนสายหนองมะหาด-ชายกระปอม สามารถใช้เป็นทางลัดเข้าสู่ตัวเมืองระยอง และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่พอเพียง มีเสาไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำให้โครงการฯ นี้สามารถดำเนินการจนประสบผลสำเร็จได้

จากความสำเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณหนองมะหาด ทำให้เกิดโครงการจัดรูปที่ดินฯ แห่งที่ 2 ในจังหวัดระยอง โดยปัจจุบันกรมได้ดำเนินโครงการเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง เพื่อเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบสมบูรณ์ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก รองรับการเติบโตของเมือง และพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“เฟรเซอร์สฯ” ปรับทัพใหม่ปูพรมขึ้นแท่นผู้นำอสังหาฯครบวงจรครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัย-อุตฯ-พาณิชยกรรม
บทความถัดไปเปิดเมืองกาญจน์จัดวิ่งแบบนิวนอร์มอล ปั้น ‘ริเวอร์แควฮาล์ฟมาราธอน’ สู่ระดับโลก