สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “สุขที่….สุโขทัย” และงานสถาปนาครบรอบ 58 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ คน พช. สุโขทัย Walk Rally ณ ลานบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่นการแข่งขันเกมส์ Move for fun , Cool Cool เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างความรักความผูกพัน การทำงานเป็นทีม ภายในองค์กร รวมทั้งสร้างสายสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภายใต้แนวคิด สุขที่…สุโขทัและในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมครบรอบ 58 ปี วันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนาย ธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ที่ต้องการจะรำลึกถึงคุณูปการของอดีตผู้บริหารกรม รวมถึงการแสดงออกถึงความรักในสถาบัน องค์กร และงานพัฒนาชุมชน โดยการจัดงานในครั้งนี้จะประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของกรมพัฒนาชุมชน ได้แก่

(1) กิจกรรมปั่นจักรยาน ตักบาตร สะพานบุญ  รับรุ่งอรุณ แห่งความสุข ณ วัดตระพังทอง ในยามเช้า เพื่อที่จะได้สัมผัสกับแสงของรุ่งอรุณและสัมผัสกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นอย่างแท้จริง

(2) กิจกรรมสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชน พระคู่บ้านคู่เมืองของคนสุโขทัย รวมถึงยังมีคำสอนที่เป็นแบบอย่างและเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ฐานราก คือชุมชน และต่อยอดสู่ความมั่นคงของการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ ยั่งยืน เพราะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชน รัฐและองค์กร ภาคีเครือข่ายในพื้นที่

(3) กิจกรรมอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน 58 ปี ณ วัดศรีชุม “พระอจนะ” พระพุทธรูปพูดได้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กลับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ในการร่วมกันทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน

และปิดท้ายด้วย (4) กิจกรรมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ ณ วัดศรีชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย เพื่อความเป็นศิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นวันแรกในการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งเป็นการเริ่มต้นสิ่งดี ๆในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 วันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 58 ปี อีกด้วย

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon