พช. ชวนคนไทยส่งความสุขปีใหม่ ด้วยกระเช้าของขวัญมรดกภูมิปัญญา-ผลิตภัณฑ์ชุมชน

อธิบดี พช. เชิญชวนคนไทยส่งความสุขปีใหม่ด้วยกระเช้าของขวัญ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมชวนเลือกซื้อในงาน OTOP City 2020 จัดขึ้น 19 – 27 ธ.ค. 2563 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธี งานแถลงข่าว “รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการตลาด มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ

ในการนี้ นางสาววรัญญา หอมธูป กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มผู้ประกอบการเครือข่าย OTOP พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนภาคเอกชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การจัดงานแถลงข่าววันนี้เป็นงานที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านโดยแท้จริง เพราะผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำมาเป็นกระเช้าของขวัญเหล่านี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องประชาชนรวมตัวกัน เกิดจากสติปัญญา ความขยัน ความเพียร ความอดทนเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ มาผลิตเป็นสินค้าโดยรวมตัวเป็นกลุ่ม OTOP กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีสมาชิกกว่า 14 ล้านคนทั่วประเทศ มารวมตัวกันเพื่อสร้างชีวิตที่ดีให้กับครอบครัว ประเด็นสำคัญคือ คนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยกันอุดหนุน เพราะฉะนั้นในช่วงทุกๆโอกาส หากเรานึกถึงคนไทยด้วยกันเราต้องนึกถึงผลิตภัณฑ์ที่คนไทยด้วยกันใช้ภูมิปัญญาผลิตขึ้นมา โดยในช่วงที่ใกล้เทศกาลปีใหม่นี้ ทางกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม OTOP Trader บริษัทประชารัฐรักสามัคคี กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อยากจะสื่อสารให้ทราบว่าหากพี่น้องประชาชนต้องการส่งความสุข ความปรารถนาดีให้กัน ขอให้นึกถึง สินค้าOTOP สินค้าของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สินค้าที่เป็นของคนไทยด้วยกัน ฉะนั้น การจัดงานในวันนี้ เราได้จัดเทศกาลส่งความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศทุกฝ่าย สุขใจทั้งผู้ผลิต ผู้ให้ ผู้ที่ได้รับมอบของขวัญ ให้มีความสุขและจะเป็นความสุขที่รายได้กระจายสู่ท้องถิ่น อยู่บนพื้นฐานที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติมีความมั่นคงและความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

Advertisement

นายสุทธิพงษ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ โดยปัจจุบันมีประชาชนสนใจมาลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 90,289 ราย มีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 198,988 ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 – 5 ดาว จำนวน 17,010 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563) และมียอดจำหน่ายในปีงบประมาณ 2563 ถึง 258,307 ล้านบาท ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังหมู่บ้าน/ตำบลทั่วประเทศ เป็นไปตานโยบายของรัฐบาลและในปีที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้มีการรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยนำผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญ ของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2563 มียอดการจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ของฝาก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง เดือนมกราคม 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,316,551 บาท ซึ่งถือได้ว่ามีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ

เพื่อเป็นการสานต่อความสำเร็จ ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดงานแถลงข่าว รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเสริมให้ประชาชนได้ส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนไทย รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการตลาด มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกรมการพัฒนาชุมชน มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามสถานที่ราชการ เอกชน รวมทั้งในเว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชุมชนและได้มีการมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบด้วย ภาพถ่ายกระเช้าของขวัญ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ในกระเช้าของขวัญ ราคา ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อประสานงาน หรือเว็บไซต์ที่มี เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้โดยตรง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด, OTOP Trader, เครือข่าย OTOP, กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีอยู่ทุกจังหวัดเป็นตัวกลางในการพัฒนารูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝากให้เป็นที่น่าสนใจ และเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายอีกทางหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ OTOP นั้นล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทย ที่ทรงคุณค่า ถูกใจทั้งผู้ซื้อ และผู้รับกระเช้าของขวัญปีใหม่ มีที่น่าสนใจหลากหลายมากครับ มาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกระเช้าของฝากทั่วไทย จากศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี ในกระเช้านั้นจะรวบรวมผลิตภัณฑ์ OTOP จากหลากหลายกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาค, กระเช้าของขวัญจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด,กระเช้าของขวัญจาก OTOP Trader, กระเช้าของขวัญจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และจากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ตั้งเป้าหมายในการรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยหวังว่าในปีนี้จะมียอดจำหน่าย ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท สำหรับการดำเนินงานนั้น เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์จาก ภูมิปัญญาของคนไทย และสร้างช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนทั่วไปได้รู้จักผลิตภัณฑ์ OTOP ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์ และร่วมกันสนับสนุนกระเช้าของขวัญ ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ที่ได้ร่วมกันคัดสรรจาก 77 จังหวัด ซึ่งมูลค่ามีตั้งแต่หลัก 10 ถึงไม่เกิน 3,000 บาท เพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อหากันด้วยความตื่นเต้น มหัศจรรย์ใจ ที่มีสิ่งดีที่คัดสรรแล้วจากหลายหลายภูมิภาค ทั้งของกินของใช้ มารวมอยู่ในตะกร้าเดียวกัน โดย กรมการพัฒนาชุมชน จะอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ และเพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้มากขึ้นและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชนบท ทำให้เกิดการกระจายรายได้และส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานราก สำหรับผู้ที่สนใจนั้น ขณะนี้ทุกจังหวัดมีกระเช้าของขวัญปีใหม่ OTOP ของแต่ละจังหวัดให้ได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด , ที่ว่าการอำเภอ และกลุ่ม OTOP, บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด, OTOP Trader, และส่วนกลางสั่งซื้อได้ที่ กรมการพัฒนาชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 090-116-9541 และ 080-980-9910 หรือสามารถสั่งซื้อผ่าน WWW. OTOPTODAY.COM หรือ เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชนทาง www.cdd.go.th และปลายปีนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน OTOP City 2020 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นงานใหญ่ปลายปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าถูกใจ รวมไว้ใน OTOP City 2020” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2563 ให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้เลือกซื้ออย่างจุใจ นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับหลากหลายศิลปิน OTOP ของมีค่า ผ้างดงาม อาหารชวนชิม และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องคนไทย ร่วมอุดหนุนสินค้าจากฝีมือคนไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป อธิบดี พช. กล่าวเชิญชวน

  

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image