นักลงทุนมีเฮ…รับตรุษจีน KTAM จ่ายเงินปันผล 4 กองทุนหุ้น

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผล 4 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส (TOF) กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (KT-HiDiv) กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว (KTLF) และกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที ชนิดจ่ายเงินปันผล (KT-CLMVT Class D) โดยกำหนดจ่ายเงินปันพร้อมกันในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถือเป็นข่าวดีต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง

การจ่ายปันผลของกองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส (TOF) รอบนี้ เป็นครั้งที่ 2 รอบปีบัญชี 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2563 ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย ซึ่งกองทุนดังกล่าวเน้นนักลงทุนสถาบัน มีนโยบายลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เน้นหลักทรัพย์ที่จะเข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO) และที่มีแผนจะนำเข้าจดทะเบียน (Pre-IPO) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้  โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และในปี 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว 2 ครั้ง คิดรวมกันเป็นอัตรา 1.50 บาทต่อหน่วย

สำหรับกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (KT-HiDiv) รอบนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564 ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  โดยบริษัท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดีสม่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว (KTLF) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564 ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตรา 0.75 บาทต่อหน่วย ซึ่งกองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและหรือตราสารแห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือหุ้นกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้น/ดัชนีหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

และกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที ชนิดจ่ายเงินปันผล (KT-CLMVT Class D) กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 สำหรับรอบปีบัญชี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563-31 มกราคม 2564 ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.50 บาทต่อหน่วย กองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560 มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ CLMVT ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนามและไทย ที่มีการลงทุนหรือรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV สำหรับผลตอบแทนในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนในประเทศอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเทศในกลุ่ม CLMVT นั้นจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุนในขณะนั้นๆ หรือการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต เปิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เนื่องจากประเทศ CLMV เป็นกลุ่มประเทศชายขอบ หรือ Frontier Countries กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างมาก อีกทั้งเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดด มีโครงสร้างประชากรในวัยแรงงานสูง และการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของชนชั้นกลางและสังคมเมืองโดยเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม กระแสเงินลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลได้ที่ www.ktam.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อนึ่ง กองทุน KT-CLMVT Class D มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน/ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ด่านสิงขร คึก! ผ่อนผันเปิดแดน ทำเมียนมา เร่งขนสินค้าเข้า-ออก คาด 2 วันสะพัด 10 ล้าน
บทความถัดไปสั่งสอบ ‘ผอ.เทพา’ หลังเครียดจชักปืนโชว์ คาดปมชู้สาวม.3