พ่อเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด นำทัพเปิดจวนผู้ว่า Kick off ปลูกผักสวนครัว รอบ2

มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าผักส่วนครัว ส่งต่อกิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง พร้อมรณรงค์เชิญชวนคนร้อยเอ็ดปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด Kick off กิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง เชิญชวนคนร้อยเอ็ด “การน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด และภาคีเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้นกว่า 50 ราย เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนครัว @ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” จะเป็นรากฐานความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านมาร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว    เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสุขภาพที่ดี ด้วยการบริโภคพืชผักสวนครัวที่สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์
ศิริมาศ

ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้น้อมนำ แนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม Kick off กิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง ได้ดำเนินการร่วมกันปลูกผักสวนครัว ได้แก่ ผักชีหอม คึ่นฉ่าย มะเขือ สะระแหน่ ต้นหอม พริก ผักกาดหอม กะหล่ำปลี แมงลัก ผักแพว ต้นดอกแค ต้นชะอม ผักบุ้ง ตะไคร้ กะเพรา โหระพา ต้นกล้วย เป็นต้น การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย ในบริเวณพื้นที่สวนครัว @ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน   หมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน โดยกำหนดดำเนินการระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงานสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 มีหลักการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

ขั้นที่ 1 “ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง” ให้มีการเชิญชวนผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย นายอำเภอทุกอำเภอ กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกคน ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย คนละ 10 ชนิด เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน พร้อมสื่อสารสร้างการรับรู้ผ่านช่องทาง Social Media เป็นประจำทุกเดือน

ขั้นที่ 2 “ผู้นำต้องทำก่อน “รณรงค์เชิญชวน ให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น กลุ่มองค์กร เครือข่าย และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง ในหลากหลายพื้นที่ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน

ขั้นที่ 3 “นักพัฒนา 3 ประสานกลไก ขับเคลื่อนปฏิบัติการ 90 วัน” ดำเนินงานร่วมกับ อปท. สร้างทีมนักพัฒนา 3 ประสาน ในระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง

ขั้นที่ 4 “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” ร่วมรณรงค์ให้ทุกครัวเรือน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รณรงค์คัดแยกขยะ ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิต อีกทั้งรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านสร้างคลังอาหารชุมชน โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ เมื่อได้ผลผลิตก็นำมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันโดยเฉพาะผู้ยากไร้ และจัดตั้ง ศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า

ขั้นที่ 5 “ทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น” ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผัก

ขั้นที่6 “ถอดรหัสการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารยั่งยืน” ร่วมประเมินผลการความสำเร็จของโครงการ พร้อมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนกิจกรรม (1 อปท. 1 อำเภอต้นแบบ)

ในการนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จำนวนกว่า 140 ซอง ได้แก่ ผักบุ้ง กะเพรา แมงลัก คะน้า มอบต้นกล้าผักสวนครัว จำนวน 100 ต้นกล้า ได้แก่ ผักชีหอม คึ่นฉ่าย มะเขือ สะระแหน่ พริก แมงลัก ผักแพว ต้นดอกแค ต้นชะอม ผักบุ้ง กะเพรา เพื่อส่งต่อผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง ให้แก่ นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ภาคีองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่ม องค์กร เพื่อนำผักไปปลูกยังบ้านพัก เป็นผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง และเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไปสู่ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน ในการสร้างสุขภาพที่ดี ด้วยการบริโภคพืชผักสวนครัวที่สด สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะสร้างรากฐานความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

ภาพ/ข่าว  โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  สพจ.ร้อยเอ็ด

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ยายร่ำไห้’ ต่อคิวลงทะเบียน ‘เราชนะ’ น้อยใจ จนท.ดุเหมือนหมา ตนเป็นคนไม่ใช่ก้อนหิน!
บทความถัดไปร้อง กก.สมานฉันท์ ขอกลับเข้าพื้นที่ป่าบางกลอย หลังอพยพออก แล้วมีปัญหาการดำรงชีพ