มรส. น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดงานวันคล้ายสถาปนาราชภัฏก้าวแรกของปีที่ 48 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันราชภัฏ และนับถือเป็นการครบรอบวันสถาปนา 47 ปี สู่ก้าวแรกปีที่ 48 พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การบรรยายถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ผศ.พงษ์ศักดิ์ สอนสังข์ อดีตประธานชมรมอดีตอาจารย์ข้าราชการและบุคลากร มรส. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ก้าวแรกสู่ปีที่ 48  โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การมอบเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาชนะการประกวดร้องเพลง สืบศิลป์ภาษาถิ่นผ่านบทเพลง และชนะการประกวดคำขวัญหัวข้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สีขาวประจำปี 2563 และเปิดป้ายชมรมอดีตอาจารย์ข้าราชการและบุคลากร (ชอ.มรส.)

ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับการก่อตั้งขึ้นตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งหมายถึงผู้ที่อยู่รับใช้ใกล้ชิดพระราชา แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และได้มีการพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้าเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และถือเป็นการสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีรักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในปีที่ 48 จะขับเคลื่อนทุกก้าวอย่างบรรจง เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นก้าวที่ดีขึ้นทุกปี พร้อมนำสรรพกำลังคนสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษาตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ต้องการให้คนในชุมชนได้รับการศึกษาและนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามลักษณะของท้องถิ่นนั้นๆ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีการสร้างคุณลักษณะแก่นักศึกษาให้เป็น “วิศวกรสังคม” ไว้ 4 ประการหลัก คือ 1. เป็นนักคิด ที่มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงเหตุและผลของปัญหาได้ 2. เป็นนักสื่อสาร ที่มีความสามารถด้านการสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์สู่ประชาชนในชุมชนได้ 3. เป็นนักประสาน ที่มีความสามารถด้านการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้โดยปราศจากข้อขัดแย้ง และ 4. เป็นนักนวัตกร ที่มีทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมตามองค์ความรู้ สามารถประยุกต์ ความคิดสร้างสรรค์ กล้าเสี่ยงอย่างชาญฉลาด สามารถรับมือกับอุปสรรค์ระหว่างการพัฒนานวัตกรรมได้ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้จริงต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image