พม.เร่งสรุปผลคืบหน้างานป้องกันการค้ามนุษย์ในไทย ส่งสหรัฐฯ ประเมิน

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาร่างรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (Progress Report) สำหรับส่งให้สหรัฐฯ เพิ่มเติมนางพัชรี กล่าวว่า พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมกันจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2563 และได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งรายงานฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ให้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการประเมินและจัดระดับประเทศไทย ในรายงาน TIP Report ประจำปี 2564 โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย หรือ Progress Report เพื่อส่งให้สหรัฐฯ เพิ่มเติมโดยเน้นความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานสำคัญในช่วงมกราคม – มีนาคม 2564 ใน 3 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย สถิติคดีค้ามนุษย์ ความคืบหน้าคดีสำคัญ และการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
  2. ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ สถิติการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ มาตรการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงการขยายผลการดำเนินงานของแอปพลิเคชัน “PROTECT-U” เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยง
  3. ด้านป้องกัน การดำเนินงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องการป้องกันและปรามการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ พม. จะนำร่าง Progress Report เสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมี    พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการ ก่อนนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2564 และส่งให้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการประเมินและจัดระดับประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report: TIP Report) ประจำปี 2564 ซึ่งสหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงานฯ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2564 ของทุกปี
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image