ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กำหนดแนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กำหนดมาตรการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม บุคลากรธนาคาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เกิน 300 คน ซึ่งธนาคารได้เตรียมจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม รักษาระยะห่างในการจัดสถานที่ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมให้สวมหน้ากากตลอดเวลา งดการพูดคุยเสียงดัง งดรับประทานอาหารในห้องประชุม และดำเนินการประชุมโดยรักษาเวลาให้กระชับ ตลอดจนงดการใช้ไมโครโฟนในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  โดยให้ใช้การเขียนข้อความแทน รวมทั้งมีการจำกัดที่นั่งเพื่อลดความแออัด และนำระบบ Seating Register มาใช้เพื่อการสอบสวนโรคหากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารมีความใส่ใจห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น บุคลากรธนาคาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ธนาคารจึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

แนวปฏิบัติตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27  เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19

 1. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม บุคลากรธนาคาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เกิน 300 คน
 2. เสนอแนะผู้ถือหุ้นพิจารณางดเดินทางมาประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ
 3. ขอความร่วมมือ ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/มาจากจังหวัดหรือประเทศที่มีความเสี่ยง หรือผู้ถือหุ้นที่ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางดังกล่าว เป็นเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือผู้ถือหุ้นที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศา ขึ้นไป) ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการป่วย แม้เพียงเล็กน้อย งดเดินทางมาประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
 4. จัดตั้งจุดลงทะเบียนก่อนเข้า-ออก สแกน QR Code ตรวจวัดอุณหภูมิ ตอบแบบสอบถาม ติดสัญลักษณ์การคัดกรอง จัดระบบเก็บข้อมูลเพื่อติดตามสอบสวนโรคได้ในภายหลังหากพบการติดเชื้อ
 5. กรณีพบผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเสี่ยง หรือมีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศา ขึ้นไป) หรือมีอาการที่สงสัยว่าป่วย หรืออาจได้รับเชื้อโควิด – 19 เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นเข้าไปยังพื้นที่จัดประชุม โดยสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ผ่านการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคาร
 6. ขอความร่วมมือทุกท่าน ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากผู้ถือหุ้นท่านใดรู้สึกมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ ธนาคารขอความร่วมมือให้ท่านออกจากที่ประชุม
 7. งดการรับประทานอาหารในห้องประชุม หรือพูดคุยเสียงดัง และรักษาระยะห่างระหว่างโต๊ะและที่นั่งตามที่ธนาคารจัดไว้ให้
 8. เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน เวลา 7.30 น. เพื่อสำรองเวลาและรักษาระยะห่าง ณ จุดคัดกรอง
 9. ธนาคารจะดำเนินการประชุมโดยกระชับ ไม่ให้เกินกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโควิด-19
 10. ใช้การเขียนคำถามลงในกระดาษส่งแทนการใช้ไมโครโฟนในการสอบถาม
 11. จัดห้องประชุมชั้นล่าง โดยไม่ต้องใช้ลิฟท์ เพื่อลดการแออัด
 12. จำกัดที่นั่งที่ โดยใช้ระบบ Seating Register

ธนาคารขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้กิจกรรมบางอย่างสามารถดำเนินการได้ โดยเพิ่มความเข้มข้น ป้องกัน ไม่ให้การแพร่ระบาดในประเทศไทยกลับมารุนแรงอีก และขออภัยมา ณ ที่นี้ สำหรับความไม่สะดวกหรือความขัดข้องใด ๆ ที่อาจมีขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดดวง 12 ราศี หลังดาวพฤหัสย้าย ราศีไหนการเงินดี ราศีไหนรักซ้อน อ่านเลย!!
บทความถัดไปต้อนรับซัมเมอร์ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนพัก(รับลม)ร้อน เปิดประสบการณ์สีสันแห่งซัมเมอร์รูปแบบใหม่ กับ ‘SUMMER-CATION’